نویسنده = یونس فتحی
1. دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا

دوره 07، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 111-138

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علیرضا زارع شحنه؛ یونس فتحی