حقوق طبیعی و حقوق بشر
1. حقوق طبیعی و حقوق بشر

ناصر قربان‌نیا

دوره 08، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 41-58

چکیده
  بی‌بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان‌شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب‌پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می‌رسیم، پاسخ‌های متعدد داده شده است. باور ...  بیشتر
حقوق طبیعی و حقوق بشر
2. حقوق طبیعی و حقوق بشر

ناصر قربان‌نیا

دوره 08، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 41-58

چکیده
  بی‌بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان‌شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب‌پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می‌رسیم، پاسخ‌های متعدد داده شده است. باور ...  بیشتر