نویسنده = کلارنس دایاس
1. هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر

دوره 05، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-36

کلارنس دایاس