حقوق بشر و کار ویژه انسان
1. حقوق بشر و کار ویژه انسان

محسن جوادی

دوره 01، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385، ، صفحه 23-32

چکیده
  این مقاله پس از بررسی اجمالی برخی از نظریه‌های توجیه حقوق بشر، نظریة ابتنای آن بر ارزش‌های اخلاقی موجّه را می‌پذیرد. دربارة چگونگی توجیه ارزش اخلاقی، رویکرد ارسطو که به «برهان ارگن» موسوم است، ...  بیشتر