نطق‌های اهانت‌آمیز مذهبی و آزادی بیان
1. نطق‌های اهانت‌آمیز مذهبی و آزادی بیان

ژرون تمپرمن؛ ژوزف پادرلی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 119-138

http://dx.doi.org/10.22096/hr.1394.23675

چکیده
  این مقاله بررسی جامعی است از رابطه بین آزادی بیان و ممنوعیت دین‌ستیزی که معمولا خود را به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می‌رساند. با دقت در چگونگی تدوین هنجارهای حقوق بشری ماهوی در میثاق ...  بیشتر