دین و اجرای حقوق بشر در شرایط ضد تبعیض
1. دین و اجرای حقوق بشر در شرایط ضد تبعیض

سیمون امرت

دوره 15، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 81-98

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.532112.1328

چکیده
  از آنجا که تصور می شود حقوق بشر برای همه انسان­ ها برابر است و هرگونه اختلاف اجتماعی را کنار می گذارد، باید راه هایی برای آموزش جمعیت در امور حقوق بشر یافت. یکی از راه­ های آموزش حقوق بشر دین است. دین ...  بیشتر