هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی
1. هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی

سید صادق حقیقت

دوره 13، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2018.31641

چکیده
  از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه­­پردازی­های روانشناسی اجتماعی و نظریه­پردازی­های جامعه­شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال ...  بیشتر
صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی
2. صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی

سید صادق حقیقت

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 3-20

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2016.25542

چکیده
  مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه‌ها و ملّت‌ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت ...  بیشتر