نویسنده = مصطفی بخرد
1. وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-159

10.22096/hr.2018.31294

مصطفی بخرد؛ سید ابوالفضل موسویان؛ محمد عظیم درویشی