نویسنده = آلهاندرو لوریته اسکوریهیولا
1. حقوق بشر، امنیت انسانی و الاهیات سیاسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-128

10.22096/hr.2016.29853

آلهاندرو لوریته اسکوریهیولا