دادرسی منصفانه برای کودکان
1. دادرسی منصفانه برای کودکان

- مصطفی السان

دوره 03، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 171-188

چکیده
  ویژگی‌های خاص کودکان از حیث سطح پایین تمیز، شناخت و توان دفاع از خویش اقتضا دارد تا حمایت‌های مضاعفی در مقایسه با بزرگسالان از ایشان به عمل آید. این حمایت‌ها که مورد توجه اسناد بین‌المللی متعدد بوده، ...  بیشتر