هویت و هژمونی حقوق بشر بین المللی
1. هویت و هژمونی حقوق بشر بین المللی

تونی اوانز

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 3-24

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2016.29849

چکیده
  حقوق بشر معمولا به صورت یک روایتی که از چندین فصل می‌گذرد تا به نتیجه‌ای اجتناب ناپذیر برسد، به تصویر کشیده می‌شود. این روایت با وحشت از نازیسم شروع می‌شود و به سمت مرکزیت حقوق بشر در منشور سازمان ملل ...  بیشتر