نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق
1. نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق

مهدی رضایی؛ محسن قائمی

دوره 16، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 257-276

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.128513.1228

چکیده
  حق، ادعایی معنـادار و هویتی منطقـی و موجه­ شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. این مقاله می­ کوشد به تاریخ مفهوم حق و جایابی آن در الاهیات سیاسی کاتولیک بپردازد. پس از آن ...  بیشتر