مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی
1. مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی

مجتبی همتی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 117-140

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2017.30781

چکیده
  واژۀ شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژۀ «جهانی» شخص را با هویت «جامعة جهانی» که مقدم بر هویتشان‌ به‌ عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ...  بیشتر