صلح و وجود فردی
1. صلح و وجود فردی

لوئیس وُلچر

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2019.105271.1097

چکیده
  تا زمانی که قانون وجود دارد هیچ حقوق بشر جهانشمولی برای صلح وجود نخواهد داشت. این به جهت آن است که خشونت قانونی، چه در عمل و چه در تهدید، از دید کسانی که قانون آن­ها را به اجبار سرکوب می کند، با روابط صلح ...  بیشتر