قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان
1. قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان

ربکا باربر

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121460.1200

چکیده
  در مورد رابطه بین شرع و حقوق بشر بین­ المللی، به ویژه در مورد رفتار با زنان­، مطالب زیادی نوشته شده است و تنش­ های بین شرعیت و هنجارهای حقوق بین ­الملل در خصوص برابری و عدم تبعیض به خوبی به ثبت رسیده ...  بیشتر