کلیدواژه‌ها = منشور ملل متحد
1. بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-88

حسین سرتیپی؛ یوسف فرزانه