کلیدواژه‌ها = تنبیه بدنی
3. تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان

دوره 07، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-68

امیرحمزه زینالی؛ حسین جمعه پور


4. تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان

دوره 07، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-108

محبوبه البرزی


6. عوامل و ریشه های تنبیه بدنی کودکان: رویکردها و راهکارها

دوره 06، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-72

محمدرضا حسنی؛ عیسی عابدینی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ کمال کوهی


7. عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن

دوره 06، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-88

ندا نیکنامی؛ سید رضا میرمهدی؛ بنت الهدی نیکنامی


8. تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی

دوره 06، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-56

محمدمهدی انجم شعاع


9. پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده

دوره 06، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 89-98

محمدرضا تمنائی‌فر؛ فاطمه سلامی محمدآبادی؛ سمیه دشتبان‌زاده


10. گسترة تنبیه‌بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه

دوره 06، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-38

محسن برهانی


11. تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت

دوره 03، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 9-26

- محمدمهدی مقدادی


12. تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت

دوره 02، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 9-26

محمد مهدی مقدادی