کلیدواژه‌ها = حاکمیت
1. بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-88

حسین سرتیپی؛ یوسف فرزانه


2. حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثـُّر

دوره 07، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-50

هیبت‌الله نژندی منش؛ سیدعلی حسینی آزاد؛ مسعود احسن‌نژاد