کلیدواژه‌ها = انتخابات دموکراتیک
1. تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-70

جواد تقی زاده؛ رضوان فدایی


2. تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی

دوره 09، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-70

جواد تقی زاده؛ رضوان فدایی