کلیدواژه‌ها = جهانشمولی
1. دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی

دوره 08، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-22

احمد بستانی


2. دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی

دوره 08، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-22

احمد بستانی


3. ضد مبناگرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق‌ بشر جهانشمول

دوره 05، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-18

فابریتسیو تریفیرو


4. هویت، سیاست و جهان‌ شمولی حقوق بشر

دوره 01، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 19-32

ریچارد تی. پیترسون