رابطه منطقی حقوق بشر و دین
1. رابطه منطقی حقوق بشر و دین

محمد حسین طالبی

دوره 08، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 23-40

چکیده
  قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می‌شناسد. ...  بیشتر
رابطه منطقی حقوق بشر و دین
2. رابطه منطقی حقوق بشر و دین

محمد حسین طالبی

دوره 08، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 23-40

چکیده
  قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می‌شناسد. ...  بیشتر