کلیدواژه‌ها = کودک
1. تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی حذف کار کودک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-24

فرهاد طلایی؛ سمیرا احمدی باب اناری؛ سیده لیلا نبوی زاده


3. تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان

دوره 07، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-68

امیرحمزه زینالی؛ حسین جمعه پور


4. پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده

دوره 06، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 89-98

محمدرضا تمنائی‌فر؛ فاطمه سلامی محمدآبادی؛ سمیه دشتبان‌زاده


5. عوامل و ریشه های تنبیه بدنی کودکان: رویکردها و راهکارها

دوره 06، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-72

محمدرضا حسنی؛ عیسی عابدینی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ کمال کوهی