دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی-پژوهشی

1. بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.22096/hr.2018.87995.1054

سید محمدحسن رضوی؛ فاطمه زین الدینی


2. جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.22096/hr.2018.95128.1080

محمد کفاش نیری؛ مهناز گودرزی


3. اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1397

10.22096/hr.2019.102422.1088

حسین سلیمانی


4. جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ج. ا. ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1397

10.22096/hr.2019.102929.1091

علیرضا ثمودی پیله رود


5. حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.22096/hr.2018.93060.1069

سید احمد حبیب نژاد؛ امید شیرزاد


6. حقوق بشر و دموکراسی: تعئین مرزهای جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111087.1149

یارنا پتمن


7. هابِرماس، دین و حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111229.1150

کوین گری


8. پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111281.1151

مایکل فری من


9. آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111283.1152

کارل ولمن


10. نقش حقوق بشر برای خلق هویت شخصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111307.1158

کریستوفر پلمن


11. ماهیت اتحادیۀ اروپا از منظر حقوق بشر زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111291.1155

هانده اسلن زیا


12. لیبرالیسم سیاسی، پیش زمینه های عادلانه و هویت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111288.1154

میچ آویلا


13. ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1397

10.22096/hr.2019.96644.1082

سید سجاد کاظمی