3. حقوق طبیعی و حقوق بشر

دوره 08، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-58

ناصر قربان‌نیا


4. تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-70

جواد تقی زاده؛ رضوان فدایی


5. صلح و وجود فردی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-48

10.22096/hr.2019.105271.1097

لوئیس وُلچر


6. اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1397

10.22096/hr.2019.102422.1088

حسین سلیمانی


7. حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 07، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-80

محمود شفیعی


8. تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان

دوره 07، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-68

امیرحمزه زینالی؛ حسین جمعه پور


9. نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی

دوره 09، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-90

محمدتقی قزلسفلی


10. نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

دوره 08، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-84

محمدجواد جاوید


11. عوامل و ریشه های تنبیه بدنی کودکان: رویکردها و راهکارها

دوره 06، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-72

محمدرضا حسنی؛ عیسی عابدینی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ کمال کوهی


12. رابطه‌ روشنفکران با ایده‌ حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم)

دوره 06، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-60

مهدی رهبری؛ محمد قربان پور شیخانی


14. مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام

دوره 05، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 51-68

مری آن گلِندون


15. دموکراسی، عدالت و صلح در عقلانیت انتقادی پوپر

دوره 04، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-74

جهانگیر باقری ایلخچی؛ مهناز نازلیان


16. نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی

دوره 04، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 49-64

محمود قیوم زاده


17. شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر

دوره 03، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 51-68

حسین شریفی طرازکوهی


19. هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر

دوره 01، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 49-54

گرهارد روبرس


20. آزادی قدیم و جدید

دوره 01، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 53-66

مینو آقایی خوزانی


23. بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-88

حسین سرتیپی؛ یوسف فرزانه


25. قدرت، گفتگو و صلح

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-72

10.22096/hr.2016.25544

مهدی رهبری