1. وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها)

دوره 02، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-150

سپیده یوسف زاده


2. وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها)

دوره 03، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 129-150

- سپیده یوسف زاده


3. نظام حقوقی فدراسیون روسیه و ادغام بین المللی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-152

10.22096/hr.1394.23677

تالیا یارولونا خابریا


7. وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-159

10.22096/hr.2018.31294

مصطفی بخرد؛ سید ابوالفضل موسویان؛ محمد عظیم درویشی


8. محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی

دوره 08، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-177

سیدعلی میرموسوی


9. همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-158

محمد حسن موحدی ساوجی


10. حقوق بشر، عقلانیت و احساسات‌گرایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-146

ریچارد رورتی؛ مهدی دلگیر


12. هابِرماس، دین و حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111229.1150

کوین گری


13. Human Rights and the Search for an Overlapping Consensus: The Case of Islamic Political Morality

دوره 09، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

Hossein Houshmand


14. Communal Dimension of the Right to Freedom of Religion

دوره 08، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

Mohammad Habibi Modjandeh


15. فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری

دوره 02، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 151-170

آلبرتو مینوخین و دیگران


16. فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری

دوره 03، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 151-170

- آلبرتومینوخین ودیگران


17. Communal Dimension of the Right to Freedom of Religion

دوره 08، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-12

Mohammad Habibi Modjandeh


18. Human Rights and the Search for an Overlapping Consensus: The Case of Islamic Political Morality

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

Hossein Houshmand


20. پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111281.1151

مایکل فری من


21. De-Secularization in Europe and the Consequences for the Nexus Human Rights-Religion in the Middle East

دوره 09، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-46

Benoît CHALLAND


22. Human Rights, Feminism and the Muslim Woman’s Identity

دوره 08، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-36

Ali H Al-Hakim


23. دادرسی منصفانه برای کودکان

دوره 02، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 171-188

مصطفی السان


24. Human Rights, Feminism and the Muslim Woman’s Identity

دوره 08، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 13-36

Ali H Al-Hakim


25. De-Secularization in Europe and the Consequences for the Nexus Human Rights-Religion in the Middle East

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-46

Benoît CHALLAND