جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 عضو هیات علمی(استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (‌خوراسگان)، گروه روابط بین‌الملل، اصفهان، ایران.

چکیده

جهانی‌شدن با افزایش تعاملات و روابط انسانی باعث گردیده تا مفهوم صلح به معنای فقدان تهدید و جنگ، و برقراری آرامش در حیات انسانها، با آمره شدن قواعد حقوق‌بشر در جهانی‌شدن حقوق‌بشر به عنوان اولین و مهمترین هدف نظام بین‌الملل، به صورت فرهنگ صلح در قالب مطالعات صلح در روابط بین‌الملل ظهور و نمود یابد. بر این اساس، شناخت و آگاهی از میزان توانمندی تأثیرگذاری جهانی‌شدن حقوق‌بشر در شکل‌دهی به فرهنگ صلح، جهت ترسیم چشم‌انداز دستیابی به صلح در روابط بین‌الملل و پیش‌زمینه‌ای برای ارائه طرح‌ها و پیشنهادهایی برای حل و فصل، بحرانهای بر هم زننده صلح در روابط بین‌الملل، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. نویسندگان معتقدند، جهانی‌شدن با مطرح‌کردن اندیشه حقوق‌بشری به عنوان هسته اصلی فرهنگ در جهانی‌شدن حقوق‌بشر باعث گردیده تا مطالعات صلح مثبت در قالب نسل‌های حقوق‌بشر و مطالعات صلح منفی در قالب اصل مداخله بشر دوستانه و اصل مسئولیت حمایت در تعاملی دو طرفه با همپوشانی یکدیگر نهادینه‌شدن فرهنگ صلح در روابط بین‌الملل فراهم سازد. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The globalization on human rights: Culture of Peace and International Relations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kaffash Nayyeri 1
  • Mahnaz Goodarzi 2
1 Ph.D Student Department of International Relation, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Faculty Member Department of International Relation, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Globalization with the increasing interaction and human relationships has caused the concept of peace means the absence of the threat of war and establishment Relax in life relationships and social interactions of humans with Jus Cogens Rules of human rights in the globalization of human rights as the first and foremost, aim of the international system for to form of Culture of peace in format of peace studies come to fruition. According to this, recognition and awareness of amount ability effectiveness globalization of human rights in forming to culture of peace direction draw to perspective achieve to peace in international relations and background for presentation Plans and suggestions for settlement Crises disruptive pace in international relations, question that must be answered. The authors believe, globalization with bring up human rights thought as core main culture human rights globalization is caused peace studies positive in format of generations of human rights And negative peace studies in format of form of the principle of humanitarian intervention and the principle of the responsibility of support in a two-way interactive with overlap institutionalize culture of peace in international relations is caused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • human rights
  • Culture of Peace
  • Positive Peace
  • Negative Peace
CAPTCHA Image