نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد.
هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Expanded Capacity of Imamyieh Human Rights to Support Wives’ Sexual Rights

نویسندگان [English]

  • Reza Zahravi 1
  • Mahsa Alizade 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Criminalization of some sexual relationships constitutes a part of criminal rights, and even after French Great Revolution and expansion of individual rights, though some countries have tried to limit sexual crimes, by the way, description of rape crime principle has been established in sexual relationships of many countries including England and most states of America; the issue which is evident in law and Imamiyeh jurisprudence and its historical roots are several times deeper than West, but has been ignored in Iran laws; and nowadays, sexual crime is just approved when there is no matrimonial relations or such.
Although rights’ abuse is definitely different from adultery, but considering principle 167 of constitutional rights and referring to principle 4 of constitutional rights as the source of Iran law, possibility of criminalizing this behavior in the frame of discretionary crime is considerable; in the case that spiritual or physical persecution, or any other mental and legal barriers is realized, wife will have the right to deny from obedience and this may provide conditions to criminalize “imposing sexual relations by husband against wife”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wife sexual rights
  • Iranian Law
  • England law
  • sexual right offense
CAPTCHA Image