نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامۀ طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله می‌کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دستۀ تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می‌شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می‌گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست‌کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان‌دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The possibility of Moral Rights

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Fanaei 1
  • Seyed Mohammad Hosseini 2
  • Someyeh Hasankhani Taskoh 3

1 Associate professor of philosophy, Department of philosophy, University of Mofid, Qom.

2 PhD candidate in public law, Department of law and political sciences, University of Allame Tabatabaei, Tehran.

3 PhD candidate in private law, department of law, University of Tarbiat Modarres, Tehran.

چکیده [English]

The aim of this article is to show that (1) “right” can have a moral meaning; and (2) moral duties are divided into those that correspond to moral rights and those that do not. A moral right is a kind of right that is rooted in moral considerations, and states or expresses such considerations. There are at least two ways to argue for these claims: the first is to examine the justificatory foundations of rights, showing that the justification that is available for some rights is a moral justification (section 2), and the second is to examine the role, status and function of rights in morality and moral discourse (section 3).   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Right
  • Moral Duty
  • Right and Justice
  • Private Morality
  • Public Morality
  • Morality and Politics
  • Law and Morality
CAPTCHA Image