دوره و شماره: دوره 06، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-98 
4. عوامل و ریشه های تنبیه بدنی کودکان: رویکردها و راهکارها

صفحه 57-72

محمدرضا حسنی؛ عیسی عابدینی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ کمال کوهی


6. پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده

صفحه 89-98

محمدرضا تمنائی‌فر؛ فاطمه سلامی محمدآبادی؛ سمیه دشتبان‌زاده