دوره و شماره: دوره 05، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-80 
3. بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی

صفحه 37-50

عبدالحسن کاظمی؛ مصطفی کاظمی؛ نجات فیض اللهی؛ صدیار عطالو؛ محمد مسعودی نیا


5. حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی

صفحه 69-80

محمدعلی بصیری؛ داود نجفی