اهداف و چشم اندازها

مرکز مطالعات حقوق بشر امیدوار است با تدوین و انتشار دوفصلنامة حقوق بشر گامی موثر و کارآمد در راستای گسترش ادبیات حقوق بشر در ایران بردارد. از این رو، ارتقاء سطح علمی مقالات همواره مورد نظر خواهد بود تا بتوانیم با انتشار آثار علمی مناسب گامی استوار در این مسیر برداریم. در کنار نگاه مداوم به افزایش کیفی محتوای علمی نشریه، محتوای صوری و چارچوب‌های اجرایی نیز برای دستیابی به سطح مناسب و اعتبارافزایی دوفصلنامه مورد اهتمام جدی مرکز مطالعات حقوق بشر است.

 

حوزه های موضوعی

حوزه‌های موضوعی دوفصلنامه شامل تمام موضوعات مرتبط با مباحث نظری حقوق‌بشر، همچون: مبانی نظری حقوق‌بشر؛ حقوق‌بشر بین‌المللی و تطبیقی؛ حقوق‌بشر در اسلام؛ حقوق زنان؛ حقوق کودک؛ حقوق شهروندی؛ حقوق بشردوستانه؛ دموکراسی و عدالت اجتماعی؛ حقوق‌بشر و نسبیت فرهنگی؛ کرامت انسانی؛ حقوق اقلیت‌ها؛ اخلاق زیستی و حقوق‌بشر؛ مبانی فلسفی حقوق‌بشر؛ حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه حقوق‌بشر؛ عدالت جنسیتی؛ دادرسی عادلانه؛ حکمرانی مطلوب؛ حقوق همبستگی؛ حق تعین سرنوشت؛ مسئولیت کیفری و حقوق‌بشر و ... خواهد بود.