راهنمای نویسندگان

 

دوفصلنامۀ حقوق بشر از تمامی مقالات، پژوهش ­ها و تحقیقات اصیل نویسندگان در موضوعات مختلف و گوناگون در حوزۀ مطالعاتِ حقوق بشر استقبال می­ کند. 

مستدعی است جهت تکمیل، اصلاح و ارسال مقالات خود برای بررسی و انتشار در حقوق بشر به تمام این موارد دقت کافی شود. در صورتی که مقالات ارسالی مطابق شیوه نامه و معیارهای زیر تنظیم نشده باشد، در نشریه بررسی نخواهد شد. 

******

1. مقالات ارسالی به حقوق بشر باید نتیجۀ مستقیم تحقیقات نویسنده یا نویسندگان آن باشد.


2. تمام مقالات دریافتی، ابتدا در دفتر نشریه دسته بندی شده و بر اساس حوزه های تخصصی، به دبیران تخصصی دوفصلنامه ارجاع داده می شود. مقالات جزء به جزء توسط این دبیران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کسب امتیازهای لازم از آن بخش و رعایت استانداردهای شکلی مجله و ارتباط محتوایی با موضوع حقوق بشر و پس از بررسی های ابتدایی سردبیر و با تایید ایشان، توسط دفتر نشریه به داوری ارسال می شود. مقالاتی که در این روند واجد امتیازهای لازم نگردد، با نظر سردبیر، برای رفع ایراد و افزایش کیفیت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.


3. مطالعه، تایید و رعایت تمام «ضوابط و اصول اخلاقی انتشار مقالات و آثار علمی کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)» الزامی است. ارسال مقاله به دوفصلنامة حقوق بشر به منزله مطالعه، رعایت و تایید تمام این ضوابط و اصول است.


4.  مقالات تنها باید از طریق سامانۀ متمرکز نشریات دانشگاه مفید (سامانۀ دوفصلنامۀ حقوق بشر) به دفتر مجله ارسال شود.


5. مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می شود. مقالات انگلیسی پس از تجمیع در یک شماره مجزا به چاپ خواهد رسید.

6. مقالات ارسالی به دوفصلنامۀ حقوق بشر که به صورت انفرادی توسط اساتید دانشگاهی با رتبه استاد تمام و مدرسین دروس خارج حوزه علمیه کشور نگاشته شده اند ، خارج از نوبت و به صورت ویژه داوری و بررسی می شوند.


7. حجم مقاله و تمام اجزاء آن نباید بیشتر از 7500 کلمه باشد.


8. مقالات باید دارای بخش های زیر باشند:  

الف) چکیده فارسی و انگلیسی؛ حداکثر 220 کلمه. 

ب) واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها؛ 5 کلمه. 

پ) مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش­ های مربوطه و نتیجه گیری. 

ت) فهرست تمام منابع مورد استفاده.

 

9. شیوۀ ارجاع ­دهی، نگارش استنادات و تدوین منابع مقاله: 

الف) ارجاعات مستقیم فارسی و لاتین باید در داخل متن و به این صورت انجام شود: (صرفاً ارجاعات مستقیم) 

• (نام خانوادگی، سال نشر: شماره جلد/شماره صفحه) مثال: (طباطبایی، 1370: 6/55) (Beaney, 1996: 2/168) 

ب) استنادات مقاله (ارجاعات غیر مستقیم و بهره برداری از بخشی از یک منبع) باید به صورت پانوشت در هر صفحه به این صورت درج شود: 

• نک: طباطبایی، 1370: 10/ 6-14.  ؛  .See : Beaney, 1996: 168-192 

[بدین معنا که از صفحات 6 الی 14 جلد 10 اثر علامه طباطبایی / و صفحات 168 الی 192 اثر بِنِی برای بیان و نگارش این بخش از مقاله بهره برده شده است]. (جهت استنادات فارسی و انگلیسی) 

پ) پانوشت ­های توضیحی در هر صفحه از عدد 1شروع می ­شود. از درج پانوشت های غیرضروری خودداری شود.

ت)برای تکرار در ارجاع به منابع یکسان از به کاربردن عبارات همان و Ibid و ... خودداری شود. متن ارجاع دوباره ذکر شود. 

ث) فهرست منابع انتهای مقاله باید به ترتیب حروف الفبا و ابتدا منابع فارسی و سپس منابع عربی و پس از آن منابع لاتین بیاید. ارجاع به اسناد و سایت­ های اینترنتی آخرین بخش منابع است.  

ج) منابع مقاله به این صورت تدوین شوند:

          ج-1) منابع فارسی:  

           کتب: 

                  نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب (به صورت ایتالیک)، نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح و ...، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار:نام انتشارات.  

                         مثال: طباطبایی، محمدحسین (1370)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمة محمد باقر موسوی‌همدانی، جلد6، چاپ سوم، قم: انتشارات اسوه.  

           مقالات: 

                   نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام مجله (به صورت ایتالیک)، شمارۀ مجله و دورۀ انتشار آن، شمارۀ صفحات.  

                           مثال: حجتی، سید محمد علی (1381)، «دیدگاه فرگه در مورد معنای محمول»،  نامة مفید، شمارة 34، صص 87-108. 

           مجموعه مقالات: 

                    نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام سرویراستار یا گردآورنده، نام مجموعه مقالات (به صورت ایتالیک)، محل نشر: ناشر، شماره  صفحات مقالۀ مورد ارجاع.  

                       مثال: قربان نیا، ناصر (1380)، «نسبت میان عدالت و حقوق بشر»، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی حقوق بشر: حقوق بشر و گفتگوی بین تمدن ها، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، قم: انتشارات  دانشگاه مفید، صص 211-226.

          ج-2) منابع لاتین:

           کتب: 

                     نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک)، محل نشر: نام انتشارات.  

.Beaney, Michael (1996). Frege: Making Sense, London: Duckworth

           مقالات: 

                    نام خانوادگی، نام (سال انتشار) ”عنوان مقاله“، نام نشریه (به صورت ایتالیک)، شمارۀ دوره، شمارۀ مجله، شماره صفحات.  

Rein, Andrew (1985) “Frege and Natural Language”, Philosophy, Vol. 60, No. 234, pp. 513-524.

          ج-3) سایت­های اینترنتی: 

                   «عنوان موضوع» (آخرین تاریخ مراجعه به روز/ماه/سال)، نام و نام خانوادگی نویسنده متن (درصورت وجود)، نشانی صفحۀ اینترنتی (به صورت ایتالیک)  

      ج-4) استفاده از منابع مکرر 

                    درصورت استفاده از آثار متعدد یک مولف که در سال مشابه به چاپ رسیده است، پس از ذکر سال نشر، در منابع ارجاعات فارسی از حروف الفبای فارسی به ترتیب (الف، ب، پ،...) و در منابع و ارجاعات لاتین از حروف و الفبای انگلیسی به ترتیب (a, b, c,…) استفاده کنید. 

لطفا توجه کنید :

تمامی منابع  فارسی مقالات فارسی باید به انگلیسی ترجمه شوند آن هم در صورتی که مثلاً یک مقاله دارای مشخاصات کامل انگلیسی در یک ژورنال یا کتاب باشد مثل نمونه  کامل زیر که در شماره 25 پاییز 97 این مجله وجود دارد:

Atrak, Hossein & Safari, Shabnam (2017). “The Semantics of "Good" in Nowell-Smith's Thought”, Journal of Nagd va Nazar , Volume 21, Issue 82, Autumn 2016, Page 31-61. 

اگر منبع انگلیسی برای آن منبع نباشد باید آوا نویسی شود مثل نمونه زیر:

Atrak, Hossein (2014) Vazifegeraee e Akhlagi e Kant, Qom: Islamic Sciences and Culture Academy

 

10. معادل لاتین اسامی و اصطلاحات خاصِّ کم کاربرد، در داخل متن و درون کمانک ذکر شود.


11. مقاله در محیط word ( ترجیحاً با نسخه 2015) و با استفاده از قلم فارسی B Zar (شماره 13 برای متن و 10 برای پاورقی) و قلم عربی B Badr (شماره 13 برای متن و 10 برای پاورقی) و همچنین قلم انگلیسی Time New Roman (شماره 10 برای متن و 9 برای پاورقی) حروف چینی و صفحه آرایی شود.


12. مقالات ارسالی باید بدون نام نویسندگان و از طریق سامانۀ نشریات و در قالب «فایل اصلی مقاله» ارسال شود.


13. نام و نام خانوادگی، رتبة علمی، نشانی دقیق پستی، نشانی الکترونیکی و تلفن تماس نویسنده/نویسندگان،‌ در فایلی جداگانه، در قالب «مشخصات نویسندگان» ارسال شود. در این فایل علاوه بر مشخصات نویسندگان باید این اطلاعات نیز منعکس شود: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ رتبه علمی و نام مؤسسه متناظر هریک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 220 کلمه و کاملاً متناظر با یکدیگر)؛ واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی (حداکثر پنج واژه و کاملاً متناظر با یکدیگر).

 

14. نویسندگان ملزم می باشند برای ارسال مقاله صرفا یکی از انواع مقاله زیر را در سامانه انتخاب کنند: «مقاله پژوهشی»؛ «مقاله مروری»؛ «روش شناسی»؛ «نقطه نظر»؛ «مطالعه موردی» و «مقاله کوتاه»

 

15. دستور زبان فارسی و شیوه نامۀ نگارش مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید ملاک چگونگی نگارش و ویرایش مقالات باشد.

 

16.مسئولیت صحت مقاله و اجزاء آن بر عهدۀ نویسندۀ مسئول مقاله است.


17. همة نویسندگان یک مقاله باید فرآیند ارسال مقالات را مطالعه و بر طبق آن عمل کنند.


18. سیاست دوفصلنامۀ حقوق بشر در داوری مقالات، ارزیابی دو سویه ناشناس است.


19. به منظور تضمین اصالت مقالات منتشر شده و جلوگیری از نقض اصول اخلاقی نشر، دوفصلنامۀ حقوق بشر بر طبق سیاست های خود تمام مقالات را از طریق سامانه های مشابهت یاب سمیم نور/ همتا جو/ همانند جو بررسی می کند.


20. حداقل زمان بررسی، داوری و ارسال نتیجه اولیه به نویسنده/نویسندگان مقالات در دوفصلنامۀ حقوق بشر دو ماه است.


21. نشریه حداکثر ظرف مدت ده روز نتیجه بررسی­ های اولیه (دبیر تخصصی، بررسی اوّلیه سردبیر، ارسال به داوری، بازبینی دوباره مقاله توسط نویسنده و یا عدم پذیرش اولیّه مقاله) را به نویسنده اعلام خواهد کرد.


22. نویسندگان محترم می­ توانند برای اطلاع از نحوه و ضوابط داوری مقالات  و همچنین اصول اخلاقی داوری در دوفصلنامۀ حقوق بشر، به قسمت «داوران» مراجعه کرده و مقالات خود را بر اساس آن اصول و ضوابط، هماهنگ و همساز نمایند.


23. انصراف از بررسی مقاله تنها تا یک هفته پس از ارسال مقاله به نشریه امکان پذیر است. پس از آن که مقاله وارد فرآیند داوری شد، امکان انصراف وجود ندارد. در صورت تمایلِ نویسنده به باز پس­­گیری مقاله پس از فرصت معیّن شده، در صورت تایید و پذیرش سردبیر، ایشان موظفند هزینه ­های بررسی و داوری را پرداخت نمایند. درصورت استنکاف نویسنده از پرداخت هزینه ها، مجله می ­تواند بدون اجازه مجدد نویسنده و درصورت صلاحدید، مقاله مذکور را با رعایت حقوق معنوی مولف و نویسندگان آن، به چاپ برساند.


24. تمام نویسندگان باید فرم تضاد منافع، تعهد اخلاقی و رضایت نامه ارسال مقاله به دفتر نشریه را تهیه، امضا و در قالب تعهدنامه به سردبیر، به دفتر دوفصلنامه ارسال کنند. نویسندة مسئول موظف است محتوای این تعهدنامه را به اطلاع تمام نویسندگان مقاله برساند و تایید و امضای ایشان را اخذ کند. (از طریق سامانه دوفصلنامه حقوق بشر و در روند ارسال مقاله)


25. نویسندگان از ارسال هم زمان چند مقالة خود به سامانه دوفصلنامۀ حقوق بشر خودداری فرمایند. دفتر نشریه تا نهایی شدن وضعیت مقالۀ اوّل هر نویسنده، مقاله یا مقالات دیگر ارسالی ایشان را در گردش کار خود قرار نخواهد داد.


26. مقالات اعضای هیات تحریریه و یا مقالاتی که توسط ایشان به دفتر نشریه معرفی می شوند، جهت جلوگیری از سؤ استفاده های احتمالی و رخداد تضاد منافع عضویت آنها در هیات تحریریه و نویسندگان آن مقالات، پس از داوری جداگانه توسط گروه مستقلی زیر نظر سردبیر، بررسی و در باب انتشار یا عدم انتشار آنها تصمیم گیری می شود. بدیهی است پس از تصمیم گیری مستقل این گروه، نتیجه نهایی در شورای هیات تحریریه اعلام و تصویب می شود. (نگاه کنید به سیاست های دفتر نشریه)


27. ممکن است دفتر نشریه، چک لیست های مقاله را به منظور شناسایی نویسنده شبح از نویسندگان درخواست نماید.


28. نویسندگان باید بیانیه ای صادر کنند و در آن مشخص شود که هر نویسنده در نگارش مقاله چه نقشی دارد، اطلاعات مقاله را اعلام کنند و همچنین در این بیانیه باید تضاد منافع احتمالی موجود در مقاله مشخص شود. ایشان موظفند مجوزهای اخذ شده برای استفاده از منابعی که هنوز به چاپ نرسیده اند، را نیز ذکر کنند.

 

29. به منظور شناسایی نویسنده مهمان، شبح و پنهان بر اساس این دستور العمل (صفحه 9) عمل خواهد شد.


30. برای تغییر فهرست نویسندگان بر اساس این دستورالعمل (صفحه های 5، 6، 7 و 8) عمل می شود.


31. اصل مقاله‌های رد شده یا باز پس گرفته شده پس از سه ماه از آرشیو الکترونیکی مجله خارج خواهد شد و حقوق بشر هیچ­گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.


32. در صورت نیاز، دفتر نشریه با تمامی نویسندگان در خصوص مقاله مکاتبه خواهد کرد.


33. فرآیند پذیرش مقالات و راهنمای گردش کار مقالات در قسمت «فرآیند پذیرش مقالات» قابل مشاهده است.


34. راهنمای چگونگی ثبت نام و ارسال مقالات در سامانه نشریه را از «اینجا» دریافت کنید.


35. لطفاً بخش «پرسش های متداول» سامانه را بررسی و پاسخ سوالات خود را از این بخش دریافت کنید. بخشی از اصول و ضوابط دوفصلنامۀ حقوق بشر از طریق پاسخ به این سوالات منعکس شده است. رعایت تمام این ضوابط الزامی است.

36. تمام مراحل اجرایی و روند بررسی مقالات ارسال شده، در سایت اختصاصی دوفصلنامة حقوق بشر (در قسمت کاربری نویسنده) در کوتاه ترین زمان منعکس خواهد شد. اما با این وجود، نویسندگان محترم می­ توانند در صورت تمایل از طریق تماس با دفتر دوفصلنامه، پیگیر روند بررسی مقالة خود باشند. 

37. جهت اطلاع نویسندگان محترم «فرآیند پذیرش مقالات» در اینجا و «فرآیند داوری مقالات» در اینجا، در دسترس می باشد.

38. تکمیل فرم تعهدنامه به سردبیر، فرم تالیف و افشای تعارض بهره و رعایت تمام این ضوابط الزامی است.

39. نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند در صورتی که مقالات آنها دارای حامی یا تامین کنند ه اعتبار پژوهشی است، حتما باید در مقاله از ایشان نام برده و قدردانی شود.

 

******

دیدگاه ­های مطرح شده در مقالات لزوماً منعکس کننده نظرات «حقوق بشر» نمی ­باشد.

نشریه حقوق بشر در ویرایش مقالات آزاد است.

******

نشانی: قم، 45 متری صدوق، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر. کد پستی:67777-37169

تلفن: 32130287 (025)     نمابر: 32925764 (025)؛

پست الکترونیک: hrr.mofidu@gmail.com     

پایگاه اینترنتی: http://humanrights.mofidu.ac.ir

  قیمت: 45000 تومان