مدیر مسئول


دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران

اقتصاد

سردبیر


دکتر سید محمد قاری سید فاطمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق بشر تطبیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ربیعا اسکینی استاد دانشگاه مفید، قم، ایران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نجاد علی الماسی استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حبیبی مجنده دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید، قم، ایران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید صادق حقیقت استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید، قم، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد قاری سید فاطمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق بشر تطبیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مسعود موسوی کریمی استادیار دانشکده فلسفه دانشگاه مفید، قم، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مهرپور محمد آبادی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مصطفی میرمحمدی دانشیار دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی میرموسوی دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید، قم، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جک دانلی استاد حقوق بشر دانشگاه دنور، آمریکا

حقوق بشر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور تیموثی واترز استاد حقوق دانشگاه ایندیانا، آمریکا

حقوق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور سارا جوزف استاد حقوق دانشگاه موناش، استرالیا

حقوق بشر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور ویلیام شاباس استاد حقوق بین الملل دانشگاه میدلسکس، انگلستان

حقوق بشر و بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور فرد دالمایر استاد فلسفه و مطالعات سیاسی، آمریکا

حقوق و مطالعات سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور اوا برمز استاد حقوق بشر دانشگاه گنت، بلژیک

حقوق بشر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور کارل ولمن استاد فلسفه دانشگاه واشنگتن، آمریکا

فلسفه و حقوق بشر

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور رنیت هولب پروفسور و مدیر گروه مطالعات بین رشته ای در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، آمریکا

فلسفه سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور تالیا خابریوا استاد آکادمی علوم روسیه

حقوق

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور ادوارد علم استاد فلسفه دانشگاه نوتردام، لبنان

فلسفه