اعضای هیات تحریریه


دکتر ستار عزیزی دانشیار حقوق بین الملل، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، دانشگاه ابو علی سینا

حقوق بین الملل