آ

 • آزادی تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 3-26]

 • آزادی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 59-84]

 • آزادی آزادی، خودآگاهی و هویت؛ نظریه آزادی و هویت در اخلاق (پرسش‌انگیز) کانت [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 85-100]

 • آزادی آزادی قدیم و جدید [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 53-66]

 • آزادی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 59-84]

 • آزادی حقوق بشر بین‌المللی برای آزادی دین یا عقیده: رجوع به فوکو برای دستیابی به جنبۀ توصیفی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 113-140]

 • آزادی پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 177-193]

 • آزادی بیان نسبیّت یا اطلاق آزادی بیان به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های حقوق بشر در مبانی اسلامی ‌و غرب [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 39-54]

 • آزادی بیان نقش کارکردی رسانه های گروهی درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 31-48]

 • آزادیِ بیـان محدودیت‌های آزادی دین و بیان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتی مسلمانان و حقوق بشر بین‌المللی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 39-72]

 • آزادی خواهی دموکراسی ستیزه جو: بازبینی نظریه لونشتاین [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 117-124]

 • آزادیِ درون دینـی محدودیت‌های آزادی دین و بیان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتی مسلمانان و حقوق بشر بین‌المللی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 39-72]

 • آزادی دینی هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 49-54]

 • آزادی عقیده آزادی قدیم و جدید [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 53-66]

 • آزادی مذهبی فراتر از مدارا: صلح، گفتگو و آزادی مذهبی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 121-135]

 • آزادی‌های اساسی محدود ساختن حقوق بشر به دلایل مذهبی: بنیاد و مرزها؛ چشم‌اندازی از دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]

 • آزادی و مسئولیت حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 193-204]

 • آزار جسمی عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

 • آزار و اذیت مذهبی مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت‌های مجاز بر دین [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 141-174]

 • آفریقایی مواجهه با دیگری در دنیای جهانی شده: درس‌هایی از رویکردهای اسلامی، آفریقایی و غربی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 221-245]

 • آکویناس قطب و آکویناس در باب قانون الاهی و محدودیت‌های حکومت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 241-256]

 • آموزش حق بر زبان مادری و آموزش [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 95-116]

 • آموزش حقوق بشر ارزیابی آموزش مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه درسی ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 49-70]

 • آموزه‌های دینی عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]

 • آوارگی بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 21-44]

ا

 • ابعاد اجتماعی فقر وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 129-150]

 • ابعاد اجتماعی فقر وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 129-150]

 • ابهامات مفهومی حقوق بشر سربستگی «حقوق بشر» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

 • اتحادیة اروپا هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 49-54]

 • اتحادیه اروپا جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 73-99]

 • اتحادیه اروپا ماهیت اتحادیۀ اروپا از منظر حقوق بشر زنان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 221-238]

 • اثبات گرایی حقوقی جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 115-130]

 • اثبات گرایی حقوقی جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 115-130]

 • اجتماعی و فرهنگی حق بر سلامتی در نظام بین‏ المللی حقوق بشر [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 7-38]

 • اجماع قدرت، گفتگو و صلح [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-72]

 • اجماع همپوشان حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 69-90]

 • احترام و اجرای قواعد حقوق بشری حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثـُّر [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 27-50]

 • احتیاط در دماء قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]

 • احکام ثانوی قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]

 • احیای سیاره مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-140]

 • اختلال هویت جنسیتی حمایت از حقوق تراجنسیت‌ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • اختیار فاعل اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]

 • اخلاق نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

 • اخلاق اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب ‌نیتس [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • اخلاق رابطه‌ روشنفکران با ایده‌ حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم) [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 45-60]

 • اخلاق نسبیّت یا اطلاق آزادی بیان به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های حقوق بشر در مبانی اسلامی ‌و غرب [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 39-54]

 • اخلاق حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 69-80]

 • اخلاق آزادی، خودآگاهی و هویت؛ نظریه آزادی و هویت در اخلاق (پرسش‌انگیز) کانت [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 85-100]

 • اخلاق نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • اخلاق حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 193-204]

 • اخلاق هابِرماس، دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 151-170]

 • اخلاق اجتماعی حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • اخلاق اسلامی همانند سازی و مسئله کرامت انسانی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 33-48]

 • اخلاق اشعری حقوق شهروندی از منظر اخلاق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 115-148]

 • اخلاق حسنه جرم‌انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود‌مختاری [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]

 • اخلاق رایج وفاق در نفاق: پویشی در پاره‌ای از پیامدهای جهانی اخلاق رایج [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]

 • اخلاق زیست محیطی حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 69-80]

 • اخلاق زیستی چشم‌اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق‌زیستی و حق‌های بشری [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 3-18]

 • اخلاق زیستی همانند سازی و مسئله کرامت انسانی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 33-48]

 • اخلاق فایده‌گرا حقوق شهروندی از منظر اخلاق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 115-148]

 • اخلاق فردی حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • اخلاق فضیلت‌مدار حقوق شهروندی از منظر اخلاق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 115-148]

 • اخلاق کانت حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • اخلاق‌گرایی قانونی جرم‌انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود‌مختاری [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]

 • اخلاق مسیحی همانند سازی و مسئله کرامت انسانی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 33-48]

 • اخلاق معتزلی حقوق شهروندی از منظر اخلاق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 115-148]

 • اخلاق میانه‌‌‌گرا وفاق در نفاق: پویشی در پاره‌ای از پیامدهای جهانی اخلاق رایج [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]

 • اخلاق و حقوق حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • اخلاق و سیاست حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • اخلاق وظیفه‌گرا حقوق شهروندی از منظر اخلاق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 115-148]

 • اخلاق و قانون حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • ادله اثبات دعوا حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ادیان نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 49-64]

 • ارتـداد محدودیت‌های آزادی دین و بیان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتی مسلمانان و حقوق بشر بین‌المللی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 39-72]

 • ارزش اخلاقی حقوق بشر و کار ویژه انسان [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 23-32]

 • ارزش اخلاقی حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 73-90]

 • ارزش‌های اسلامی دینداری و حقوق بشر؛ بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و تمایل به حقوق بشر در میان زنان و مردان [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 55-72]

 • ارزیابی آموزشی ارزیابی آموزش مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه درسی ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 49-70]

 • اروپا دین، حقوق و دموکراسی در اروپا [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • اساسنامة رم چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین‌المللی؛ جلوه‌ای از دستاوردهای حقوق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 3-22]

 • استانداردهای جهانی تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

 • اسـلام محدودیت‌های آزادی دین و بیان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتی مسلمانان و حقوق بشر بین‌المللی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 39-72]

 • اسلام گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 3-22]

 • اسلام نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 59-84]

 • اسلام هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 123-162]

 • اسلام محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 163-177]

 • اسلام حقوق بشردوستانه در اسلام [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 3-18]

 • اسلام «حق شرط‌های اسلامی» بر معاهدات حقوق بشری و جهانشمولی حقوق بشر در محدودة الگو‌واره‌های فرهنگ نسبی‌گرایی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 101-154]

 • اسلام نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 59-84]

 • اسلام هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 123-162]

 • اسلام محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 163-177]

 • اسلام گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 3-22]

 • اسلام اسلام و تکثرگرایی دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 195-217]

 • اسلام خشونت، اسلام و حقوق بشر: اسلام، دین صلح است یا دین جنگ؟ [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 183-205]

 • اسلام حق شرط‌های اسلامی به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 83-108]

 • اسلام اسلام، صلح و کثرت‌گرایی مذهبی: تحلیلی از آثار اصغر علی مهندس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 109-120]

 • اسلام تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ راه های تأمین صلح و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 99-116]

 • اسلام آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 19-36]

 • اسلام هویت زنان مسلمان و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 175-179]

 • اسلام معاصر حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 69-90]

 • اسلام و غرب رابطه بین حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 3-16]

 • اسلامی مواجهه با دیگری در دنیای جهانی شده: درس‌هایی از رویکردهای اسلامی، آفریقایی و غربی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 221-245]

 • اسناد بین‏ المللی مربوط به مقابله با کودک آزاری پروتکل الحاقی به پیمان‌نامة حقوق کودک «دربارة فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان»، و بررسی الحاق ایران به آن [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 39-56]

 • اسناد حقوق بشر(جهانی حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه‌ای) و سازمان بین‌المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 61-84]

 • اسناد حقوق بشری حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثـُّر [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 27-50]

 • اشتغال زنان واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 235-256]

 • اصالت مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلامگرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 3-18]

 • اصلاحات عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]

 • اصلاح‌طلبان مذهبی نگرش اصلاح‌طلبان مذهبی به حق بشر بر حاکمیت: چالش‌ها و واکنش‌های نظری [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]

 • اصل چهارم قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]

 • اصل حمایت ویژه تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

 • اصل ضرر جرم‌انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود‌مختاری [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]

 • اصول اخلاق زیستی چشم‌اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق‌زیستی و حق‌های بشری [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 3-18]

 • اطفال گسترة تنبیه‌بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 25-38]

 • اظهارات موجه تضاد دروغین: عام‌‌گرایی و خاص‌‌گرایی در حیات سیاسی امروز [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]

 • اعتراضات زندان سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

 • اعلامیة جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر حقوق بشر و عوامل ژنتیکی و روان‌شناختی ایجاد کننده شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 101-118]

 • اعلامیه اسلامی حقوق بشر اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئله نابرابری‌ها [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 81-110]

 • اعلامیه جهانی حقوق بشر مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]

 • اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 49-64]

 • اعلامیه جهانی حقوق بشر سربستگی «حقوق بشر» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

 • افراد لیبرالیسم سیاسی، شرایط زمینه ای عادلانه و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 239-261]

 • افشای دلایل محرمانه چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین‌المللی؛ جلوه‌ای از دستاوردهای حقوق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 3-22]

 • افلاطون نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]

 • اقتصاد حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 73-90]

 • اقتصاد ماهیت اتحادیۀ اروپا از منظر حقوق بشر زنان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 221-238]

 • اقلیت هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 123-162]

 • اقلیت حق بر زبان مادری و آموزش [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 95-116]

 • اقلیت هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 123-162]

 • اقلیت‌ها اقلیت‌ها، ‌خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض:‌ بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 95-114]

 • اقلیت‌های جنسی حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 77-98]

 • الاهیات سیاسی نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 257-276]

 • الگوی سنتی حکومت جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 31-44]

 • امنیت همبستگی؛ پیوند صلح و دوستی [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 21-40]

 • امنیت نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 49-64]

 • امنیت جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 73-99]

 • امنیت ملی بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • انتخابات دموکراتیک تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 49-70]

 • انتخابات دموکراتیک تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]

 • انسان همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 131-158]

 • انسان همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 131-158]

 • انسان آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟ [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 189-203]

 • انسان شرافت انسان و هویت شخصی علت ناکامی رویکردهای عمل‌گرایانه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 159-176]

 • انسانیت مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-140]

 • انصاف حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-66]

 • انواع حق رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 23-40]

 • انواع حق رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 23-40]

 • اولویت استخدامی دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • ایالات متحده آمریکا مبانی تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ایثارگران دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • ایجاد صلح گروه‌های صلح‌جوی مسیحی: هویت واحد مسیحی در تلاقی با جریان اصلی صلح‌جویی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 221-240]

ب

 • بارداری اجباری تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-52]

 • بحران معنوی بحران معنوی: حقوق بشر و نظریه سیاسیِ دین در حقوق بشر [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 175-192]

 • برابری تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 3-26]

 • برابری دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • برابری برابری: اساس حکومت قانون و صلح [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]

 • برابری اقتصادی لیبرالیسم سیاسی، شرایط زمینه ای عادلانه و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 239-261]

 • برابری جنسیتی ماهیت اتحادیۀ اروپا از منظر حقوق بشر زنان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 221-238]

 • برابری زن و مرد اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئله نابرابری‌ها [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 81-110]

 • برداشت‌های اشتباه رابطه بین حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 3-16]

 • بررسی اخلاقی اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]

 • بررسی‌های تاریخی داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 49-72]

 • برنامه بین‌المللی حذف کار کودک تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی حذف کار کودک [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 3-24]

 • برهان کار ویژه حقوق بشر و کار ویژه انسان [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 23-32]

 • بنتهام نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

 • بنتهام نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • بنگلادش جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

 • بنیاد اخلاقی بحران معنوی: حقوق بشر و نظریه سیاسیِ دین در حقوق بشر [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 175-192]

 • بنیاد الاهیاتی حقوق بشر و مذهب عامه در مذهب کاتولیک؛ معیارهای مبانی کلامی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 205-220]

 • به هم پیوستگی اقتصادی کشورها بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • بی‌رحمی پلیس سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

 • بیمه زنان خانه دار واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 235-256]

 • بین‌المللی شدن شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 51-68]

پ

 • پاسخگویی نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 23-48]

 • پاسخگویی ملی به سوی یک فرهنگ حقوق بشری: مذاهب جهانی و مسئولیت ملی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 207-220]

 • پدرسالاری قانونی جرم‌انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود‌مختاری [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]

 • پراگماتیسم نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

 • پراگماتیسم نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • پروتکل الحاقی به پیمان‏ نامه حقوق کودک درباره فروش پروتکل الحاقی به پیمان‌نامة حقوق کودک «دربارة فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان»، و بررسی الحاق ایران به آن [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 39-56]

 • پژوهش بر سوژه‌های انسانی همانند سازی و مسئله کرامت انسانی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 33-48]

 • پست‌مدرنیسم تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه‌های گسست در دولت‌ملی [(مقالات آماده انتشار)]

 • پست مدرنیسم نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

 • پست مدرنیسم نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • پلورالیسم مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت‌های مجاز بر دین [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 141-174]

 • پلورالیسم اسلام، صلح و کثرت‌گرایی مذهبی: تحلیلی از آثار اصغر علی مهندس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 109-120]

 • پلورالیسم حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-66]

 • پلورالیسم دینی اسلام و تکثرگرایی دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 195-217]

 • پناهندگان مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت‌های مجاز بر دین [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 141-174]

 • پناهندگی بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 21-44]

 • پیاپی 21 شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 21 [دوره 11، شماره 1، 1395]

 • پیاپی 22 شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 22 [دوره 11، شماره 2، 1395]

 • پیاپی 23 شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 23 [دوره 12، شماره 1، 1396]

 • پیاپی 24 شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 24 [دوره 12، شماره 2، 1396]

 • پیاپی 25 شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 25 [دوره 13، شماره 1، 1397]

 • پیاپی 26 شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 26 [دوره 13، شماره 2، 1397]

 • پیشوایان دینی سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه ‌بدنی کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]

 • پیشینة دینی آیا حقوق بشر بدون دین به سامان می‌رسد؟ [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]

 • پیمان‌نامه حقوق کودک تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 9-26]

 • پیمان‌نامه حقوق کودک تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 9-26]

 • پیمان‌نامه حقوق کودک خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 35-54]

 • پیمان‌نامه حقوق کودک خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 35-54]

 • پیمان نامه حقوق کودک کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان‌نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 81-102]

 • پیمان نامه حقوق کودک کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 81-102]

ت

 • تأدیب تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 39-56]

 • تألیف قلوب بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • تئوری حق ـ تکلیف تئوری حق‌- تکلیف [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]

 • تئوری دولت مسئول و حقوق بشر تئوری حق‌- تکلیف [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]

 • تابعیت تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه‌های گسست در دولت‌ملی [(مقالات آماده انتشار)]

 • تاریخ دین خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟ [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 3-30]

 • تبعیض اقلیت‌ها، ‌خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض:‌ بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 95-114]

 • تبعیض آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟ [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 189-203]

 • تبعیض‌روا دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • تبعیض ناروا دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • تبلیغ دین مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ‌های حقوق بشری [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 25-36]

 • تجاوز به حق جنسی ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 91-118]

 • تجاوز به عنف تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-52]

 • تجدد تعامل رویکرد قدسی و عرفی با حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 67-84]

 • تحریم مبانی تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تحریم اقتصادی تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 3-24]

 • تحریم های اقتصادی بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • تحصیلات دین و اجرای حقوق بشر در شرایط ضد تبعیض [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 81-98]

 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 3-26]

 • تحمل فراتر از مدارا: صلح، گفتگو و آزادی مذهبی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 121-135]

 • تحولات پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 177-193]

 • تخفیف وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]

 • تخفیف مجازات وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]

 • تدابیر پیشگیرانه تدابیر پیشگیرانه دین اسلام از خونریزی و جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 41-56]

 • تراجنسیت(ترنس) حمایت از حقوق تراجنسیت‌ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • ترا‌جنسیتی‌ها حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 77-98]

 • تربیت اسلامی موقعیت جامعه مسلمانان و آموزش اسلامی در مدارس دولتی : نمونه آلمانی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 67-80]

 • تربیت کودک راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 3-24]

 • تربیت کودک تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 9-26]

 • تربیت کودک تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 9-26]

 • تروریسم تروریسم، مذهب و چالش‌های فراروی حقوق بشر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 75-92]

 • تشکلات مذهبی مشارکت افـراد و جوامع دینـی در صلح‌سازی و حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 155-180]

 • تشکیلات فراحکومتی جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 31-44]

 • تشیع تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ راه های تأمین صلح و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 99-116]

 • تصدی‌گری زنان واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 73-94]

 • تضاد کاذب تضاد دروغین: عام‌‌گرایی و خاص‌‌گرایی در حیات سیاسی امروز [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]

 • تعریف ارسطویی نخستین گام در شناخت حقوق بشر [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 3-34]

 • تعریف بشر نخستین گام در شناخت حقوق بشر [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 3-34]

 • تعریف به مثابه معنی نخستین گام در شناخت حقوق بشر [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 3-34]

 • تعزیرات قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]

 • تعقیب ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 41-68]

 • تعلیق بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]

 • تعهد تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 25-52]

 • تعهدات در قبال گروهی از دولت‌ها جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

 • تعهدات فراسرزمینی مبانی تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • تغییرات اقلیم بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 21-44]

 • تغییر دین اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئله نابرابری‌ها [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 81-110]

 • تفاوت پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 171-188]

 • تفاوت جنسیتی وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]

 • تفاوت‌ها تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 81-102]

 • تفاوت های جبری حقوق بشر و عوامل ژنتیکی و روان‌شناختی ایجاد کننده شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 101-118]

 • تفسیر هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 33-50]

 • تفسیر اسلامی مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلامگرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 3-18]

 • تفسیر به رای گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 3-22]

 • تفسیر به رای گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 3-22]

 • تفسیر غربی مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلامگرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 3-18]

 • تفسیر متون دینی خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟ [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 3-30]

 • تقسیم بندی حق ها تئوری حق‌- تکلیف [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]

 • تکثر گرایی هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 19-36]

 • تکثرگرایی حقوقی گفتمان چندفرهنگی ضمنی: آیا نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق ‌بشر از چند فرهنگ‌گروی حمایت می‌کنند؟ [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 19-30]

 • تکلیف‌گرایی دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 3-22]

 • تکلیف‌گرایی دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 3-22]

 • تلازم تکلیف و حق حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 217-256]

 • تمدن اسلام و تکثرگرایی دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 195-217]

 • تنبیه عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]

 • تنبیه‌بدنی سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه ‌بدنی کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]

 • تنبیه بدنی ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 37-48]

 • تنبیه بدنی تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

 • تنبیه بدنی مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]

 • تنبیه بدنی تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 97-108]

 • تنبیه بدنی راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 3-24]

 • تنبیه بدنی گسترة تنبیه‌بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 25-38]

 • تنبیه بدنی تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 39-56]

 • تنبیه بدنی عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

 • تنبیه بدنی عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]

 • تنبیه بدنی پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 89-98]

 • تنبیه بدنی تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 9-26]

 • تنبیه بدنی تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 9-26]

 • تنبیه بدنی توسط معلم ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 37-48]

 • تنوع مطلوبیت تنوع: مسائل و امکانات [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 7-18]

 • تنوع فرهنگی هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 19-36]

 • تنوع فرهنگی گفتمان چندفرهنگی ضمنی: آیا نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق ‌بشر از چند فرهنگ‌گروی حمایت می‌کنند؟ [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 19-30]

 • تنویح مذهبی ارتباط بین ادیان: تکریم تفاوت، تکریم تفاهم [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 69-84]

 • توانش و نگرش کارشناسان ارزیابی آموزش مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه درسی ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 49-70]

 • توانمندسازی واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 235-256]

 • توسعه وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 129-150]

 • توسعه وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 129-150]

 • توسعه حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • ج ا ایران جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 73-99]

 • جامعه باز دموکراسی، عدالت و صلح در عقلانیت انتقادی پوپر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 57-74]

 • جامعه‌پذیری هنجاری شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 51-68]

 • جامعه دموکراتیک نافرمانی مدنی برای احترام به قانون و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]

 • جامعه سکولار موقعیت جامعه مسلمانان و آموزش اسلامی در مدارس دولتی : نمونه آلمانی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 67-80]

 • جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 115-130]

 • جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 115-130]

 • جامعه مدنی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 59-84]

 • جامعه مدنی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 59-84]

 • جامعه مسلمانان موقعیت جامعه مسلمانان و آموزش اسلامی در مدارس دولتی : نمونه آلمانی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 67-80]

 • جامعۀ اطلاعاتی مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-140]

 • جامعۀ چند فرهنگی مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-140]

 • جامعۀ مدنی حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]

 • جان رالز مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ‌های حقوق بشری [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 25-36]

 • جان رالز حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 69-90]

 • جان راولز تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]

 • جرم‌انگاری جرم‌انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود‌مختاری [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]

 • جرم‌شناسی سبز تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 195-216]

 • جزا اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب ‌نیتس [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • جغرافیای صلح تروریسم، مذهب و چالش‌های فراروی حقوق بشر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 75-92]

 • جماعت جماعت گرایی بین متن و زمینه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 5-18]

 • جماعت‌گرایی جماعت گرایی بین متن و زمینه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 5-18]

 • جماعت گرایی دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • جمهوری نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]

 • جمهوری ‎اسلامی ‎ایران بررسی تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 1384 تاکنون [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 25-48]

 • جنبشهای حقوق بشری صدای محرومان: گفتمانی مسالمت آمیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-140]

 • جنسیت دینداری و حقوق بشر؛ بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و تمایل به حقوق بشر در میان زنان و مردان [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 55-72]

 • جنسیت واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 73-94]

 • جنگ خشونت، اسلام و حقوق بشر: اسلام، دین صلح است یا دین جنگ؟ [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 183-205]

 • جنگ تهاجمی مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشۀ صلح‌طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز دربارۀ قانونمندی‌ها و سازوکارهای جنگ عادلانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • جنگ دفاعی مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشۀ صلح‌طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز دربارۀ قانونمندی‌ها و سازوکارهای جنگ عادلانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • جهاد مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ‌های حقوق بشری [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 25-36]

 • جهاد ابتدائی تدابیر پیشگیرانه دین اسلام از خونریزی و جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 41-56]

 • جهاد دفاعی تدابیر پیشگیرانه دین اسلام از خونریزی و جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 41-56]

 • جهان‌بینی اسطوره‌ای حقوق بشر؛ از اسطوره‌های قوم مدار تا ادیان انسان‌گرا [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 29-38]

 • جهان جهانی شده مواجهه با دیگری در دنیای جهانی شده: درس‌هایی از رویکردهای اسلامی، آفریقایی و غربی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 221-245]

 • جهانشمول گرایی دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • جهانشمولـی «حق شرط‌های اسلامی» بر معاهدات حقوق بشری و جهانشمولی حقوق بشر در محدودة الگو‌واره‌های فرهنگ نسبی‌گرایی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 101-154]

 • جهانشمولی دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 3-22]

 • جهانشمولی ضد مبناگرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق‌ بشر جهانشمول [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 3-18]

 • جهانشمولی هویت، سیاست و جهان‌ شمولی حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 19-32]

 • جهانشمولی دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 3-22]

 • جهان‌شمولی حقوق بشر حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-66]

 • جهانشمولی حقوق بشر درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 83-95]

 • جهانی سازی حقوق بشر: گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 219-228]

 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-42]

 • جهانی شدن شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 51-68]

 • جهانی شدن حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 123-150]

 • جهانی شدن هابِرماس، دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 151-170]

 • جهانی شدن نقش حقوق بشر برای ایجاد هویت شخصی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 205-220]

 • جوامع چند قومیتی صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 23-48]

 • جوامع چندقومیتی صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 23-48]

 • جوامع دینی مشارکت افـراد و جوامع دینـی در صلح‌سازی و حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 155-180]

 • جوامع نئولیبرالیستی تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 195-216]

چ

 • چالش‌های جهانی تروریسم، مذهب و چالش‌های فراروی حقوق بشر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 75-92]

 • چالش‌های گفت‌وگوی بین الادیانی ارتباط بین ادیان: تکریم تفاوت، تکریم تفاهم [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 69-84]

 • چرخه زندگی وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 129-150]

 • چرخه زندگی وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 129-150]

 • چندفرهنگ‌گرایی حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-66]

 • چند فرهنگ گروی گفتمان چندفرهنگی ضمنی: آیا نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق ‌بشر از چند فرهنگ‌گروی حمایت می‌کنند؟ [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 19-30]

 • چین حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حاکمیت حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثـُّر [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 27-50]

 • حاکمیت بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • حاکمیت خدا حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 67-80]

 • حاکمیت قانون نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 23-48]

 • حد متعارف تأدیب و تربیت گسترة تنبیه‌بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 25-38]

 • حدود اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 43-72]

 • حدود قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]

 • حریم خصوصی حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حضانت حق شنیدن صدای کودک در نهاد ارزیابی حضانت در پرتو مطالعات تطبیقی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]

 • حفاظت جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 115-130]

 • حفاظت جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 115-130]

 • حفاظت پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 177-193]

 • حق رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 23-40]

 • حق اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب ‌نیتس [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • حق وفاق در نفاق: پویشی در پاره‌ای از پیامدهای جهانی اخلاق رایج [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]

 • حق آزادی قدیم و جدید [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 53-66]

 • حق حق بر زبان مادری و آموزش [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 95-116]

 • حق رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 23-40]

 • حق آزادی مذهب حق بر حاکمیت بی طرف؛ دین، دولت و مسئلة انطباق با حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 17-38]

 • حق آزادی مذهب اسلام و تکثرگرایی دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 195-217]

 • حق آموزش کودکان تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی حذف کار کودک [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 3-24]

 • حق اخلاقی حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • حق اخلاقی کودک برای شکایت تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-52]

 • حق اشتغال داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 49-72]

 • حق اولویت والدین در انتخاب نوع تربیت کودک حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع آموزش و تربیت فرزندان [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 65-82]

 • حق بر آموزش تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 3-24]

 • حق بر حاکمیت بی طرف حق بر حاکمیت بی طرف؛ دین، دولت و مسئلة انطباق با حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 17-38]

 • حق برخورداری از صلح بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • حق برخورداری از صلح بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]

 • حق بر سلامتی حق بر سلامتی در نظام بین‏ المللی حقوق بشر [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 7-38]

 • حق بر محیط زیست سالم تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 195-216]

 • حق تأمین اجتماعی حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه‌ای) و سازمان بین‌المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 61-84]

 • حق حاکمیت نگرش اصلاح‌طلبان مذهبی به حق بشر بر حاکمیت: چالش‌ها و واکنش‌های نظری [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]

 • حق دسترسی به غذا و دارو بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • حق شرط «حق شرط‌های اسلامی» بر معاهدات حقوق بشری و جهانشمولی حقوق بشر در محدودة الگو‌واره‌های فرهنگ نسبی‌گرایی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 101-154]

 • حق شرط حق شرط‌های اسلامی به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 83-108]

 • حق شرط های مبتنی برمذهب کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان‌نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 81-102]

 • حق شرط های مبتنی برمذهب کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 81-102]

 • حق طبیعی اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب ‌نیتس [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • حق طلاق زن حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 217-256]

 • حق متفاوت بودن حقوق بشر و شبیه‌ سازی انسانی [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 7-22]

 • حق مشارکت کودکان حق شنیدن صدای کودک در نهاد ارزیابی حضانت در پرتو مطالعات تطبیقی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]

 • حق‌های بشری چشم‌اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق‌زیستی و حق‌های بشری [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 3-18]

 • حقوق همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 131-158]

 • حقوق همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 131-158]

 • حقوق استخدامی حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 77-98]

 • حقوق اسلام حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 91-114]

 • حقوق اسلام راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 3-24]

 • حقوق اسلام حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 55-80]

 • حقوق اسلام حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 55-80]

 • حقوق اسلام حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 91-114]

 • حقوق اسلام حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 217-256]

 • حقوق اسلامی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئله نابرابری‌ها [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 81-110]

 • حقوق اقتصادی حق بر سلامتی در نظام بین‏ المللی حقوق بشر [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 7-38]

 • حقوق انتخاباتی تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 49-70]

 • حقوق انتخاباتی تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]

 • حقوق انسانی نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

 • حقوق انسانی نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • حقوق انگلستان ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 91-118]

 • حقوق ایران ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 91-118]

 • حقوق‌بشر تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 25-52]

 • حقوق بشر تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 3-26]

 • حقوق بشر حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثـُّر [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 27-50]

 • حقوق بشر اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئله نابرابری‌ها [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 81-110]

 • حقوق بشر مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ‌های حقوق بشری [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 25-36]

 • حقوق بشر تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

 • حقوق بشر گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 3-22]

 • حقوق بشر نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

 • حقوق بشر حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 91-114]

 • حقوق بشر جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 115-130]

 • حقوق بشر رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 23-40]

 • حقوق بشر حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 41-58]

 • حقوق بشر نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 59-84]

 • حقوق بشر بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • حقوق بشر هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 123-162]

 • حقوق بشر محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 163-177]

 • حقوق بشر دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 3-22]

 • حقوق بشر راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 3-24]

 • حقوق بشر جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 31-44]

 • حقوق بشر رابطه‌ روشنفکران با ایده‌ حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم) [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 45-60]

 • حقوق بشر حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه‌ای) و سازمان بین‌المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 61-84]

 • حقوق بشر مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلامگرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 3-18]

 • حقوق بشر حقوق بشر؛ از اسطوره‌های قوم مدار تا ادیان انسان‌گرا [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 29-38]

 • حقوق بشر نسبیّت یا اطلاق آزادی بیان به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های حقوق بشر در مبانی اسلامی ‌و غرب [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 39-54]

 • حقوق بشر دینداری و حقوق بشر؛ بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و تمایل به حقوق بشر در میان زنان و مردان [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 55-72]

 • حقوق بشر حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 69-80]

 • حقوق بشر تروریسم، مذهب و چالش‌های فراروی حقوق بشر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 75-92]

 • حقوق بشر نقش کارکردی رسانه های گروهی درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 31-48]

 • حقوق بشر درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 83-95]

 • حقوق بشر اقلیت‌ها، ‌خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض:‌ بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 95-114]

 • حقوق بشر هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 33-50]

 • حقوق بشر شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 51-68]

 • حقوق بشر حقوق بشر و شبیه‌ سازی انسانی [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 7-22]

 • حقوق بشر حقوق بشر و کار ویژه انسان [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 23-32]

 • حقوق بشر تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 81-102]

 • حقوق بشر فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 151-170]

 • حقوق بشر فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 151-170]

 • حقوق بشر بررسی تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 1384 تاکنون [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 25-48]

 • حقوق بشر حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 73-90]

 • حقوق بشر نگرش اصلاح‌طلبان مذهبی به حق بشر بر حاکمیت: چالش‌ها و واکنش‌های نظری [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]

 • حقوق بشر نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 23-48]

 • حقوق بشر داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 49-72]

 • حقوق بشر بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]

 • حقوق بشر نخستین گام در شناخت حقوق بشر [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 3-34]

 • حقوق بشر دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 3-22]

 • حقوق بشر رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 23-40]

 • حقوق بشر حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 41-58]

 • حقوق بشر نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 59-84]

 • حقوق بشر بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]

 • حقوق بشر هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 123-162]

 • حقوق بشر محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 163-177]

 • حقوق بشر گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 3-22]

 • حقوق بشر نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • حقوق بشر حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 91-114]

 • حقوق بشر جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 115-130]

 • حقوق بشر جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-42]

 • حقوق بشر بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • حقوق بشر دین، حقوق بشر و مسئلۀ ساختار سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]

 • حقوق بشر دین، حقوق و دموکراسی در اروپا [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • حقوق بشر نقش زنان در ساختن کشور [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 85-112]

 • حقوق بشر بحران معنوی: حقوق بشر و نظریه سیاسیِ دین در حقوق بشر [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 175-192]

 • حقوق بشر حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 193-204]

 • حقوق بشر حقوق بشر و مذهب عامه در مذهب کاتولیک؛ معیارهای مبانی کلامی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 205-220]

 • حقوق بشر جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 73-99]

 • حقوق بشر ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 41-68]

 • حقوق بشر حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 123-150]

 • حقوق بشر پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 171-188]

 • حقوق بشر آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟ [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 189-203]

 • حقوق بشر اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 43-72]

 • حقوق بشر سربستگی «حقوق بشر» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

 • حقوق بشر حمایتِ حقوق بشر: نقش ظرفیت‌های نهادها و سازگاری انتخابی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]

 • حقوق بشر تعدد نظام‌های حقوقی و دموکراسی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 5-21]

 • حقوق بشر مسلمان کیست؟ تعهدات بنیادی و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-48]

 • حقوق بشر زمان دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 137-182]

 • حقوق بشر محدود ساختن حقوق بشر به دلایل مذهبی: بنیاد و مرزها؛ چشم‌اندازی از دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]

 • حقوق بشر خشونت، اسلام و حقوق بشر: اسلام، دین صلح است یا دین جنگ؟ [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 183-205]

 • حقوق بشر به سوی یک فرهنگ حقوق بشری: مذاهب جهانی و مسئولیت ملی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 207-220]

 • حقوق بشر حق شرط‌های اسلامی به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 83-108]

 • حقوق بشر مواجهه با دیگری در دنیای جهانی شده: درس‌هایی از رویکردهای اسلامی، آفریقایی و غربی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 221-245]

 • حقوق بشر حقوق بشر: گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 219-228]

 • حقوق بشر دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 229-245]

 • حقوق بشر تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]

 • حقوق بشر نافرمانی مدنی برای احترام به قانون و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]

 • حقوق بشر ایجاد تفاهماتی برای صلح، عدالت و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]

 • حقوق بشر جماعت گرایی بین متن و زمینه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 5-18]

 • حقوق بشر آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 19-36]

 • حقوق بشر هویت زنان مسلمان و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 175-179]

 • حقوق بشر حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 77-98]

 • حقوق بشر واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 235-256]

 • حقوق بشر دین و اجرای حقوق بشر در شرایط ضد تبعیض [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 81-98]

 • حقوق بشر دموکراسی ستیزه جو: بازبینی نظریه لونشتاین [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 117-124]

 • حقوق بشر مبانی تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • حقوق بشر حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال [(مقالات آماده انتشار)]

 • حقوق بشر مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشۀ صلح‌طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز دربارۀ قانونمندی‌ها و سازوکارهای جنگ عادلانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • حقوق بشر اسلامی محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 163-177]

 • حقوق بشر اسلامی محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 163-177]

 • حقوق بشر بمعنی الاخص حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 69-90]

 • حقوق بشر جهانی صلح و وجود فردی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]

 • حقوق بشر دوستانه حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 55-80]

 • حقوق بشر دوستانه حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 55-80]

 • حقوق بشردوستانه حقوق بشردوستانه در اسلام [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 3-18]

 • حقوق بشردوستانه بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]

 • حقوق بشردوستانه ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]

 • حقوق بشر زنان و هویت یهودی قوانین دین، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 141-158]

 • حقوق بشر غربی درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 83-95]

 • حقوق بشر فربه دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • حقوق بشر نحیف دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • حقوق بشر ویتنامی درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 83-95]

 • حقوق بنیادین رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 23-40]

 • حقوق بنیادین حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 41-58]

 • حقوق بنیادین حقوق شهروندی از چشم‌انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 3-20]

 • حقوق بنیادین برابری: اساس حکومت قانون و صلح [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]

 • حقوق بنیادین رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 23-40]

 • حقوق بنیادین حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 41-58]

 • حقوق بیمار بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]

 • حقوق بین‌الملل بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 21-44]

 • حقوق بین‌الملل تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 25-52]

 • حقوق بین الملل دموکراسی ستیزه جو: بازبینی نظریه لونشتاین [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 117-124]

 • حقوق بین‌الملل بشر چشم‌اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق‌زیستی و حق‌های بشری [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 3-18]

 • حقوق جنسی زوجه ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 91-118]

 • حقوق جهانی مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]

 • حقوق خانواده قوانین دین، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 141-158]

 • حقوق دینی قوانین دین، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 141-158]

 • حقوق رفاهی داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 49-72]

 • حقوق زن حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 217-256]

 • حقوق زنان بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 21-44]

 • حقوق زنان آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟ [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 189-203]

 • حقوق زنان ماهیت اتحادیۀ اروپا از منظر حقوق بشر زنان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 221-238]

 • حقوق شهروندی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 59-84]

 • حقوق شهروندی حقوق شهروندی از چشم‌انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 3-20]

 • حقوق شهروندی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 59-84]

 • حقوق شهروندی نقش حقوق بشر برای ایجاد هویت شخصی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 205-220]

 • حقوق شهروندی حقوق شهروندی از منظر اخلاق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 115-148]

 • حقوق طبیعی تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 49-70]

 • حقوق طبیعی حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 41-58]

 • حقوق طبیعی حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 41-58]

 • حقوق طبیعی تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]

 • حقوق کار داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 49-72]

 • حقوق کودک تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 39-56]

 • حقوق کودک حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع آموزش و تربیت فرزندان [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 65-82]

 • حقوق کودک خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 35-54]

 • حقوق کودک خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 35-54]

 • حقوق کودکان حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 55-80]

 • حقوق کودکان حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 55-80]

 • حقوق کودکان فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 151-170]

 • حقوق کودکان فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 151-170]

 • حقوق والدینی تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

 • حقیقت انسان گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 3-22]

 • حقیقت انسان گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 3-22]

 • حکمرانی جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 31-44]

 • حکمرانی خوب نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 23-48]

 • حکمرانی مطلوب جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 31-44]

 • حکمرانی مطلوب صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمرانـی مطلـوب [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 91-108]

 • حکومت جمهوری صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 3-20]

 • حکومت دینی تعامل رویکرد قدسی و عرفی با حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 67-84]

 • حکومت قانون برابری: اساس حکومت قانون و صلح [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]

 • حمایت دیپلماتیک حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 91-114]

 • حمایت دیپلماتیک حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 91-114]

 • حوزۀ عمومی حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]

خ

 • خاص‌گرایی دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • خاص گرایی تضاد دروغین: عام‌‌گرایی و خاص‌‌گرایی در حیات سیاسی امروز [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]

 • خانواده عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

 • خانواده پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 89-98]

 • خانواده خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 35-54]

 • خانواده خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 35-54]

 • خانواده حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خردگرایی زمان دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 137-182]

 • خشونت عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

 • خشونت قدرت، گفتگو و صلح [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-72]

 • خشونت اخلاق صلح در جهانی متکثر، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 35-66]

 • خشونت صدای محرومان: گفتمانی مسالمت آمیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-140]

 • خشونت خشونت، اسلام و حقوق بشر: اسلام، دین صلح است یا دین جنگ؟ [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 183-205]

 • خشونت خانگی علیه کودک خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 35-54]

 • خشونت خانگی علیه کودک خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 35-54]

 • خشونت دینی خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟ [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 3-30]

 • خشونت سکولار خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟ [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 3-30]

 • خشونت سیاسی خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟ [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 3-30]

 • خشونت علیه زنان قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 247-269]

 • خشونت علیه زنان حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • خشونت علیه کودک تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 9-26]

 • خشونت علیه کودک تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 9-26]

 • خود دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • خود «من» و «خود» از دیدگاه فلاسفه (تا اوایل قرن هفدهم) [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]

 • خود جماعت گرایی بین متن و زمینه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 5-18]

 • خودآگاهی آزادی، خودآگاهی و هویت؛ نظریه آزادی و هویت در اخلاق (پرسش‌انگیز) کانت [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 85-100]

 • خود‌استقلالی جرم‌انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود‌مختاری [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]

 • خویش «من» و «خود» از دیدگاه فلاسفه (تا اوایل قرن هفدهم) [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]

 • خویشتن «من» و «خود» از دیدگاه فلاسفه (تا اوایل قرن هفدهم) [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]

 • خیر اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب ‌نیتس [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

د

 • دادرسی منصفانه دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 171-188]

 • دادرسی منصفانه دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 171-188]

 • دادستان چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین‌المللی؛ جلوه‌ای از دستاوردهای حقوق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 3-22]

 • دادگاه حقوق بشر اروپا حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 123-150]

 • دادگاه حقوق بشر اروپا محدود ساختن حقوق بشر به دلایل مذهبی: بنیاد و مرزها؛ چشم‌اندازی از دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]

 • دانش ارزیابی آموزش مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه درسی ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 49-70]

 • دزدی دریایی ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 41-68]

 • دزدی دریایی ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]

 • دستگیری ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]

 • دستور حمایت حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • دستور موقت جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

 • دکترین جنگ عادلانه مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشۀ صلح‌طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز دربارۀ قانونمندی‌ها و سازوکارهای جنگ عادلانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • دمکراسی صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمرانـی مطلـوب [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 91-108]

 • دموکراسی نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]

 • دموکراسی دموکراسی، عدالت و صلح در عقلانیت انتقادی پوپر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 57-74]

 • دموکراسی مطلوبیت تنوع: مسائل و امکانات [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 7-18]

 • دموکراسی قدرت، گفتگو و صلح [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-72]

 • دموکراسی حق بر حاکمیت بی طرف؛ دین، دولت و مسئلة انطباق با حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 17-38]

 • دموکراسی دین، حقوق و دموکراسی در اروپا [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • دموکراسی حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 123-150]

 • دموکراسی ماهیت اتحادیۀ اروپا از منظر حقوق بشر زنان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 221-238]

 • دموکراسی تعدد نظام‌های حقوقی و دموکراسی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 5-21]

 • دموکراسی دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 229-245]

 • دموکراسی تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ راه های تأمین صلح و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 99-116]

 • دموکراسی دموکراسی ستیزه جو: بازبینی نظریه لونشتاین [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 117-124]

 • دموکراسی حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال [(مقالات آماده انتشار)]

 • دموکراسی توافقی صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 23-48]

 • دموکراسی توافقی صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 23-48]

 • دموکراسی لیبرال اخلاق صلح در جهانی متکثر، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 35-66]

 • دموکراسی مشورتی ضد مبناگرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق‌ بشر جهانشمول [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 3-18]

 • دوران پهلوی دوم رابطه‌ روشنفکران با ایده‌ حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم) [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 45-60]

 • دوستی همبستگی؛ پیوند صلح و دوستی [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 21-40]

 • دولت جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 115-130]

 • دولت نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 59-84]

 • دولت نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 59-84]

 • دولت جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 115-130]

 • دولت تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 25-52]

 • دولت مدرن تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 49-70]

 • دولت مدرن تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]

 • دیالوگ گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 3-22]

 • دیالوگ گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 3-22]

 • دیدگاه کاتولیک حقوق بشر و مذهب عامه در مذهب کاتولیک؛ معیارهای مبانی کلامی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 205-220]

 • دیدگاه مذهبی حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 193-204]

 • دین دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • دین حقوق بشر؛ از اسطوره‌های قوم مدار تا ادیان انسان‌گرا [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 29-38]

 • دین هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 33-50]

 • دین آزادی قدیم و جدید [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 53-66]

 • دین حقوق بشر بین‌المللی برای آزادی دین یا عقیده: رجوع به فوکو برای دستیابی به جنبۀ توصیفی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 113-140]

 • دین هابِرماس، دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 151-170]

 • دین محدود ساختن حقوق بشر به دلایل مذهبی: بنیاد و مرزها؛ چشم‌اندازی از دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]

 • دین به سوی یک فرهنگ حقوق بشری: مذاهب جهانی و مسئولیت ملی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 207-220]

 • دین ایجاد تفاهماتی برای صلح، عدالت و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]

 • دین دین و اجرای حقوق بشر در شرایط ضد تبعیض [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 81-98]

 • دینداری دینداری و حقوق بشر؛ بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و تمایل به حقوق بشر در میان زنان و مردان [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 55-72]

 • دین طبیعی زمان دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 137-182]

 • دینی پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 177-193]

ذ

 • ذات گرایی نخستین گام در شناخت حقوق بشر [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 3-34]

 • ذهنیت صلح و وجود فردی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]

ر

 • رابطة حقوق بشر و دین آیا حقوق بشر بدون دین به سامان می‌رسد؟ [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]

 • رابطه دولت-مذهب حق بر حاکمیت بی طرف؛ دین، دولت و مسئلة انطباق با حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 17-38]

 • رخداد ناخوشایند وفاق در نفاق: پویشی در پاره‌ای از پیامدهای جهانی اخلاق رایج [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]

 • رسانه تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 195-216]

 • رسانه‌های جمعی نقش کارکردی رسانه های گروهی درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 31-48]

 • رسانه‌های جمعی سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

 • رسانه‌های گروهی و مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 35-54]

 • رسانه‌های گروهی و مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 35-54]

 • رهبران و روحانیون دینی ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 37-48]

 • رهبری واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 73-94]

 • رورتی نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

 • رورتی نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • روشنفکران رابطه‌ روشنفکران با ایده‌ حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم) [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 45-60]

 • روشنفکران دینی رابطه‌ روشنفکران با ایده‌ حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم) [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 45-60]

 • روهینگیا جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

 • رویکرد اسلامی تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 97-108]

 • رویکرد جایگزین حقوق بشر بین‌المللی برای آزادی دین یا عقیده: رجوع به فوکو برای دستیابی به جنبۀ توصیفی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 113-140]

 • رویکرد چندوجهی به رشد و توسعه وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 129-150]

 • رویکرد چندوجهی به رشد و توسعه وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 129-150]

 • رویکرد روانشناسی تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 97-108]

 • رویکرد لیبرال دین، حقوق و دموکراسی در اروپا [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • رویکردها شرافت انسان و هویت شخصی علت ناکامی رویکردهای عمل‌گرایانه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 159-176]

ز

 • زبان مادری حق بر زبان مادری و آموزش [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 95-116]

 • زمینه‌گرایی جماعت گرایی بین متن و زمینه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 5-18]

 • زن هویت زن در مسیحیت [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 103-114]

 • زنان افغان نقش زنان در ساختن کشور [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 85-112]

 • زنان بزهکار وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]

 • زنان مسلمان هویت زنان مسلمان و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 175-179]

 • زیست جمعی حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]

س

 • ساختن کشور نقش زنان در ساختن کشور [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 85-112]

 • سازگاری انتخابی حمایتِ حقوق بشر: نقش ظرفیت‌های نهادها و سازگاری انتخابی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]

 • سازمان بین‌المللی کار بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • سازمان بین‌المللی کار حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه‌ای) و سازمان بین‌المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 61-84]

 • سازمان بین‌المللی کار بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]

 • سازمان تجارت جهانی حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 73-90]

 • سازمان سلامت جهانی حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئله نابرابری‌ها [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 81-110]

 • سازمان ‎ملل‎ متحد بررسی تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 1384 تاکنون [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 25-48]

 • سازمانی حمایتِ حقوق بشر: نقش ظرفیت‌های نهادها و سازگاری انتخابی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]

 • سرمایه‌داری اخلاق صلح در جهانی متکثر، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 35-66]

 • سن بلوغ و رشد جزایی دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 171-188]

 • سن بلوغ و رشد جزایی دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 171-188]

 • سنت دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • سنت جماعت گرایی بین متن و زمینه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 5-18]

 • سنت فلسفی صلح و وجود فردی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]

 • سنگسار اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 43-72]

 • سنن مذهبی کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان‌نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 81-102]

 • سنن مذهبی کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 81-102]

 • سهم‌خواری بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]

 • سوء استفاده جنسی درکودکان پروتکل الحاقی به پیمان‌نامة حقوق کودک «دربارة فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان»، و بررسی الحاق ایران به آن [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 39-56]

 • سودان قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 247-269]

 • سوگندنامه‌های پزشکی بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]

 • سیاست قدرت، گفتگو و صلح [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-72]

 • سیاست‌ های کودکان فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 151-170]

 • سیاست‌های کودکان فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 151-170]

 • سیره تربیتی سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه ‌بدنی کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]

ش

 • شایسته‌سالاری دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • شبیه‌سازی انسانی همانند سازی و مسئله کرامت انسانی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 33-48]

 • شبیه‌سازی انسانی حقوق بشر و شبیه‌ سازی انسانی [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 7-22]

 • شخصی سازی نقش حقوق بشر برای ایجاد هویت شخصی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 205-220]

 • شرافت پزشکی بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]

 • شرایط تاریخی دین، حقوق بشر و مسئلۀ ساختار سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]

 • شرع آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 19-36]

 • شرکت های چند ملیتی حقوق بشر: گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 219-228]

 • شکایت از والدین تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-52]

 • شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 21 [دوره 11، شماره 1، 1395]

 • شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 22 [دوره 11، شماره 2، 1395]

 • شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 23 [دوره 12، شماره 1، 1396]

 • شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 24 [دوره 12، شماره 2، 1396]

 • شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 25 [دوره 13، شماره 1، 1397]

 • شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 26 [دوره 13، شماره 2، 1397]

 • شهروند جهانی شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 51-68]

 • شهروند جهانی مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-140]

 • شهروندی تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه‌های گسست در دولت‌ملی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهروندی پست‌مدرن تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه‌های گسست در دولت‌ملی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهروندی جهانی حقوق شهروندی از چشم‌انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 3-20]

 • شهروندی دولت‌ملی. حقوق بشر تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه‌های گسست در دولت‌ملی [(مقالات آماده انتشار)]

 • شورای امنیت تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 3-24]

 • شورای امنیت بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • شورای امنیت بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]

 • شورای حقوق بشر بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • شورای حقوق بشر بررسی تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 1384 تاکنون [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 25-48]

 • شورای حقوق بشر بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]

ص

 • صاحبان حق رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 23-40]

 • صاحبان حق رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 23-40]

 • صلح صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 23-48]

 • صلح نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]

 • صلح همبستگی؛ پیوند صلح و دوستی [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 21-40]

 • صلح تدابیر پیشگیرانه دین اسلام از خونریزی و جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 41-56]

 • صلح نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 49-64]

 • صلح برابری: اساس حکومت قانون و صلح [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]

 • صلح قدرت، گفتگو و صلح [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-72]

 • صلح صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمرانـی مطلـوب [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 91-108]

 • صلح صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 23-48]

 • صلح صلح و وجود فردی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]

 • صلح فراتر از مدارا: صلح، گفتگو و آزادی مذهبی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 121-135]

 • صلح اسلام، صلح و کثرت‌گرایی مذهبی: تحلیلی از آثار اصغر علی مهندس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 109-120]

 • صلح موقعیت جامعه مسلمانان و آموزش اسلامی در مدارس دولتی : نمونه آلمانی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 67-80]

 • صلح ایجاد تفاهماتی برای صلح، عدالت و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]

 • صلح پایدار نقش کارکردی رسانه های گروهی درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 31-48]

 • صلح جهانی صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 3-20]

 • صلح حقوق بشر تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ راه های تأمین صلح و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 99-116]

 • صلح مثبت جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-42]

 • صلح منفی جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-42]

ض

 • ضد مبناگرایی ضد مبناگرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق‌ بشر جهانشمول [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 3-18]

 • ضرورت بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]

ط

 • طراحی برنامه درسی ارزیابی آموزش مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه درسی ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 49-70]

ع

 • عام گرایی تضاد دروغین: عام‌‌گرایی و خاص‌‌گرایی در حیات سیاسی امروز [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]

 • عدالت صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 23-48]

 • عدالت اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب ‌نیتس [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • عدالت نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]

 • عدالت دموکراسی، عدالت و صلح در عقلانیت انتقادی پوپر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 57-74]

 • عدالت صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمرانـی مطلـوب [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 91-108]

 • عدالت رابطه بین حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 3-16]

 • عدالت صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 23-48]

 • عدالت ایجاد تفاهماتی برای صلح، عدالت و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]

 • عدالت اجتماعی برابری: اساس حکومت قانون و صلح [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]

 • عدالت سنتی قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 247-269]

 • عدالت و اخلاق حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • عدم تبعیض کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان‌نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 81-102]

 • عدم تبعیض کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 81-102]

 • عدم تبعیض حق بر زبان مادری و آموزش [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 95-116]

 • عدم مداخله مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشۀ صلح‌طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز دربارۀ قانونمندی‌ها و سازوکارهای جنگ عادلانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرفی‌گرایی تعامل رویکرد قدسی و عرفی با حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 67-84]

 • عصبیت مطلوبیت تنوع: مسائل و امکانات [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 7-18]

 • عقاید مذهبی دین، حقوق و دموکراسی در اروپا [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • عقلانیت دموکراسی، عدالت و صلح در عقلانیت انتقادی پوپر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 57-74]

 • عقلانیت مدرن گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 3-22]

 • عقلانیت مدرن گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 3-22]

 • علت موجهۀ جرم گسترة تنبیه‌بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 25-38]

 • علل مخففه وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]

 • عمل گرایانه شرافت انسان و هویت شخصی علت ناکامی رویکردهای عمل‌گرایانه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 159-176]

 • عوامل تأثیرپذیر از تنبیه بدنی مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]

 • عوامل مؤثر بر تنبیه بدنی مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]

غ

 • غایت‌گرایی دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 3-22]

 • غایت‌گرایی دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 3-22]

 • غربی مواجهه با دیگری در دنیای جهانی شده: درس‌هایی از رویکردهای اسلامی، آفریقایی و غربی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 221-245]

ف

 • فحشاء هرزه نگاری کودکان و الحاق ایران به پروتکل پروتکل الحاقی به پیمان‌نامة حقوق کودک «دربارة فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان»، و بررسی الحاق ایران به آن [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 39-56]

 • فرآیند صلح‌سازی مشارکت افـراد و جوامع دینـی در صلح‌سازی و حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 155-180]

 • فرضیۀ بی‌گناهی سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

 • فرهنگ هویت، سیاست و جهان‌ شمولی حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 19-32]

 • فرهنگ پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 171-188]

 • فرهنگ لیبرالیسم سیاسی، شرایط زمینه ای عادلانه و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 239-261]

 • فرهنگ مسلمان کیست؟ تعهدات بنیادی و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-48]

 • فرهنگ به سوی یک فرهنگ حقوق بشری: مذاهب جهانی و مسئولیت ملی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 207-220]

 • فرهنگ اسلامی هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 91-110]

 • فرهنگ ایرانی هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 91-110]

 • فرهنگ دینی مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]

 • فرهنگ صلح جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-42]

 • فرهنگ مدرن هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 91-110]

 • فرهنگ مصرف‌گرایی تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 195-216]

 • فرهنگ و تنبیه بدنی مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]

 • فضای عمومی هابِرماس، دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 151-170]

 • فقر کودکان فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 151-170]

 • فقر کودکان فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 151-170]

 • فقه گسترة تنبیه‌بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 25-38]

 • فقه اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 43-72]

 • فقـه سنتـی محدودیت‌های آزادی دین و بیان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتی مسلمانان و حقوق بشر بین‌المللی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 39-72]

 • فقه سیاسی صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 3-20]

 • فلسفة حق تئوری حق‌- تکلیف [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]

 • فلسفه سیاسی اسلامی صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 3-20]

 • فلسفه سیاسی کانت صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 3-20]

 • فلسفۀ اخلاق اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]

 • فمینیسم حقوق بشر: گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 219-228]

 • فوکو حقوق بشر بین‌المللی برای آزادی دین یا عقیده: رجوع به فوکو برای دستیابی به جنبۀ توصیفی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 113-140]

ق

 • قاعدة درء قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]

 • قاعده آزادی حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 67-80]

 • قانون آزادی قدیم و جدید [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 53-66]

 • قانون صلح و وجود فردی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]

 • قانون نافرمانی مدنی برای احترام به قانون و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]

 • قانون آیین دادرسی کیفری دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 171-188]

 • قانون آیین دادرسی کیفری دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 171-188]

 • قانون اساسی هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 123-162]

 • قانون اساسی واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 73-94]

 • قانون اساسی هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 123-162]

 • قانون اسلامی آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 19-36]

 • قانون الاهی قطب و آکویناس در باب قانون الاهی و محدودیت‌های حکومت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 241-256]

 • قانون شرع قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 247-269]

 • قانون‌گذاری غیر الاهی رابطه بین حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 3-16]

 • قانون مدنی نافرمانی مدنی برای احترام به قانون و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]

 • قانون مردمان مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشۀ صلح‌طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز دربارۀ قانونمندی‌ها و سازوکارهای جنگ عادلانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • قدرت قدرت، گفتگو و صلح [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-72]

 • قدرت هنجاری جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 73-99]

 • قرآن گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 3-22]

 • قرآن گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 3-22]

 • قرآن کریم همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 131-158]

 • قرآن کریم همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 131-158]

 • قطب قطب و آکویناس در باب قانون الاهی و محدودیت‌های حکومت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 241-256]

 • قوانین جهانشمول حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 41-58]

 • قوانین جهانشمول حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 41-58]

 • قوانین شرعی اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 43-72]

 • قومیت هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 123-162]

 • قومیت هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 123-162]

ک

 • کاتولیک نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 257-276]

 • کار کودک تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی حذف کار کودک [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 3-24]

 • کانت نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

 • کانت آزادی، خودآگاهی و هویت؛ نظریه آزادی و هویت در اخلاق (پرسش‌انگیز) کانت [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 85-100]

 • کانت نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • کانت اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]

 • کاهش خشونت گروه‌های صلح‌جوی مسیحی: هویت واحد مسیحی در تلاقی با جریان اصلی صلح‌جویی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 221-240]

 • کاهش فقر فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 151-170]

 • کاهش فقر فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 151-170]

 • کثرت‌گرایی حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-66]

 • کثرت گرایی تعدد نظام‌های حقوقی و دموکراسی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 5-21]

 • کرامت هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 19-36]

 • کرامت شرافت انسان و هویت شخصی علت ناکامی رویکردهای عمل‌گرایانه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 159-176]

 • کرامت آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 19-36]

 • کرامت انسانی تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 3-26]

 • کرامت انسانی مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]

 • کرامت انسانی حقوق بشردوستانه در اسلام [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 3-18]

 • کرامت انسانی همانند سازی و مسئله کرامت انسانی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 33-48]

 • کرامت انسانی بحران معنوی: حقوق بشر و نظریه سیاسیِ دین در حقوق بشر [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 175-192]

 • کشورهای در بحران مشارکت افـراد و جوامع دینـی در صلح‌سازی و حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 155-180]

 • کشورهای مسلمان کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان‌نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 81-102]

 • کشورهای مسلمان کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 81-102]

 • کمیته حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مبانی تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • کمیته حقوق کودک حمایت از حقوق تراجنسیت‌ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • کمیسیون حقوق بشر بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • کمیسیون حقوق بشر بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]

 • کنوانسیون حقوق کودک تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 39-56]

 • کنوانسیون حقوق کودک دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 171-188]

 • کنوانسیون حقوق کودک دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 171-188]

 • کنوانسیون حقوق کودک حق شنیدن صدای کودک در نهاد ارزیابی حضانت در پرتو مطالعات تطبیقی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]

 • کنوانسیون حقوق کودک حمایت از حقوق تراجنسیت‌ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بررسی مطلق گرایی و نسبی باوری در حوزه ی حقوق زنان [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 111-132]

 • کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان حق شرط‌های اسلامی به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 83-108]

 • کهنه‌سربازان دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • کودک ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 37-48]

 • کودک تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

 • کودک عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

 • کودک پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 89-98]

 • کودک تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی حذف کار کودک [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 3-24]

 • کودک آزاری راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 3-24]

 • کودک آزاری عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

 • کودک آزاری پروتکل الحاقی به پیمان‌نامة حقوق کودک «دربارة فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان»، و بررسی الحاق ایران به آن [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 39-56]

 • کودک آزاری تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 9-26]

 • کودک آزاری تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 9-26]

 • کودکان سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه ‌بدنی کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]

 • کودکان تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 97-108]

 • کودکان وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 129-150]

 • کودکان وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 129-150]

 • کودکان اقلیت‌ها حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع آموزش و تربیت فرزندان [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 65-82]

 • کودکان بزهکار تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 39-56]

گ

 • گامبیا جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

 • گفتگو قدرت، گفتگو و صلح [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-72]

 • گفتگو فراتر از مدارا: صلح، گفتگو و آزادی مذهبی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 121-135]

 • گفتگو تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]

 • گفتگوی عمومی حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]

 • گفتگوی فرهنگی اخلاق صلح در جهانی متکثر، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 35-66]

ل

 • لیبرال مطلوبیت تنوع: مسائل و امکانات [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 7-18]

 • لیبرالیسم دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • لیبرالیسم حقوق بشر، هویت دینی و تمایز قلمرو عمومی و خصوصی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 55-66]

 • لیبرالیسم سیاسی لیبرالیسم سیاسی، شرایط زمینه ای عادلانه و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 239-261]

م

 • ماده 2 پیمان نامه کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان‌نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 81-102]

 • ماده 2 پیمان نامه کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 81-102]

 • ماهیت حقوق بشر آیا حقوق بشر بدون دین به سامان می‌رسد؟ [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]

 • مبانی حقوق بشر مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]

 • مبانی حقوق بشر هابِرماس، دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 151-170]

 • مبانی فقهی واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 73-94]

 • مبانی نظری حقوق بشر درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 83-95]

 • مبنای حقوق بشر حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 41-58]

 • مبنای حقوق بشر حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 41-58]

 • متد مبارزه با تعصب دین و اجرای حقوق بشر در شرایط ضد تبعیض [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 81-98]

 • متن‌گرایی جماعت گرایی بین متن و زمینه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 5-18]

 • متهم ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 41-68]

 • متون مقدس هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 33-50]

 • مجمع عمومی بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • مجمع عمومی بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]

 • محافظه کاری محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 163-177]

 • محافظه کاری محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 163-177]

 • محاکمة عادلانه چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین‌المللی؛ جلوه‌ای از دستاوردهای حقوق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 3-22]

 • محاکمه ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]

 • محدودیتها قطب و آکویناس در باب قانون الاهی و محدودیت‌های حکومت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 241-256]

 • محدودیتها مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت‌های مجاز بر دین [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 141-174]

 • محرومان صدای محرومان: گفتمانی مسالمت آمیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-140]

 • محمد غزالی مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلامگرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 3-18]

 • محیط حقوق بشر و عوامل ژنتیکی و روان‌شناختی ایجاد کننده شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 101-118]

 • محیط زیست حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 69-80]

 • مخاصمات داخلی و بین المللی حقوق بشردوستانه در اسلام [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 3-18]

 • مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه در اسلام [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 3-18]

 • مخاصمات مسلحانه حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 55-80]

 • مخاصمات مسلحانه حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 55-80]

 • مخاصمات مسلحانه بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]

 • مخاصمه مسلحانه ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]

 • مدارا تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 3-26]

 • مدرسه راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 3-24]

 • مدرنیته اخلاق صلح در جهانی متکثر، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 35-66]

 • مذاهب و رهبران دینی خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 35-54]

 • مذاهب و رهبران دینی خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 35-54]

 • مذهب تروریسم، مذهب و چالش‌های فراروی حقوق بشر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 75-92]

 • مذهب پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 171-188]

 • مذهبی زمان دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 137-182]

 • مذهبی اسلام، صلح و کثرت‌گرایی مذهبی: تحلیلی از آثار اصغر علی مهندس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 109-120]

 • مرتضی مطهری مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ‌های حقوق بشری [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 25-36]

 • مرجعیت عقل نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 257-276]

 • مرحلة تأیید اتهامات چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین‌المللی؛ جلوه‌ای از دستاوردهای حقوق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 3-22]

 • مردم سیاه‌پوست سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

 • مرگ و میر زیر 5 سال وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 129-150]

 • مرگ و میر زیر 5 سال وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 129-150]

 • مسئولیت تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 25-52]

 • مسئولیت بین المللی حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 91-114]

 • مسئولیت بین المللی حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 91-114]

 • مسئولیت بین المللی دولتها بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • مسئولیت حمایت بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • مسالمت آمیز صدای محرومان: گفتمانی مسالمت آمیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-140]

 • مستضعفان بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • مسلمان همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 131-158]

 • مسلمان همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 131-158]

 • مسلمان گروه‌های صلح‌جوی مسیحی: هویت واحد مسیحی در تلاقی با جریان اصلی صلح‌جویی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 221-240]

 • مسلمان مسلمان کیست؟ تعهدات بنیادی و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-48]

 • مسیحیان گروه‌های صلح‌جوی مسیحی: هویت واحد مسیحی در تلاقی با جریان اصلی صلح‌جویی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 221-240]

 • مسیحیت هویت زن در مسیحیت [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 103-114]

 • مشارکت نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 23-48]

 • مشارکت مشارکت افـراد و جوامع دینـی در صلح‌سازی و حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 155-180]

 • مشارکت عمومی واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 235-256]

 • مشروعیت حمایتِ حقوق بشر: نقش ظرفیت‌های نهادها و سازگاری انتخابی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]

 • مشکلات ساختار سازمانی دین، حقوق بشر و مسئلۀ ساختار سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]

 • مشورت تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]

 • مصلحت کودک حق شنیدن صدای کودک در نهاد ارزیابی حضانت در پرتو مطالعات تطبیقی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]

 • مطالعات صلح جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-42]

 • مطالعات مذهبی دین، حقوق بشر و مسئلۀ ساختار سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]

 • مطلق گرایی بررسی مطلق گرایی و نسبی باوری در حوزه ی حقوق زنان [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 111-132]

 • مظلومان بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • معاهدات حقوق بشـر «حق شرط‌های اسلامی» بر معاهدات حقوق بشری و جهانشمولی حقوق بشر در محدودة الگو‌واره‌های فرهنگ نسبی‌گرایی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 101-154]

 • معرفت‌شناسی صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 3-20]

 • مفاهیم ذاتیِ حقوق بشر رابطه بین حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 3-16]

 • مفهوم حق نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 257-276]

 • مفهوم حقوق بشر سربستگی «حقوق بشر» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

 • مفهوم مدرن حق نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 257-276]

 • مقابله با خشونت ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 37-48]

 • مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 35-54]

 • مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 35-54]

 • مقاتله تدابیر پیشگیرانه دین اسلام از خونریزی و جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 41-56]

 • مکتب رایزنی تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]

 • من «من» و «خود» از دیدگاه فلاسفه (تا اوایل قرن هفدهم) [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]

 • منافع مشترک حقوق بشر و مذهب عامه در مذهب کاتولیک؛ معیارهای مبانی کلامی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 205-220]

 • منزلت انسانی چشم‌اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق‌زیستی و حق‌های بشری [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 3-18]

 • منشور حقوق و مسئولیتهای زنان بررسی مطلق گرایی و نسبی باوری در حوزه ی حقوق زنان [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 111-132]

 • منشور ملل متحد بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • منطقه‌ای) حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه‌ای) و سازمان بین‌المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 61-84]

 • منع تبعیض جنسیتی حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 217-256]

 • مهلت معقول ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 41-68]

 • مولوی تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 81-102]

 • مونیسم حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-66]

 • میانمار جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نابرابری حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 73-90]

 • ناسیونالیسم اخلاق صلح در جهانی متکثر، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 35-66]

 • نافرمانی مدنی نافرمانی مدنی برای احترام به قانون و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]

 • نژادپرستی سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

 • نژادپرستی اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]

 • نسبت میان حقوق بشر و رسانه‌های جمعی نقش کارکردی رسانه های گروهی درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 31-48]

 • نسبی باوری بررسی مطلق گرایی و نسبی باوری در حوزه ی حقوق زنان [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 111-132]

 • نسبیّت نسبیّت یا اطلاق آزادی بیان به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های حقوق بشر در مبانی اسلامی ‌و غرب [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 39-54]

 • نسبیت‌گرایی فرهنگی تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

 • نسبیت‌گرایی فرهنگی ضد مبناگرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق‌ بشر جهانشمول [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 3-18]

 • نسبی‌گرایی «حق شرط‌های اسلامی» بر معاهدات حقوق بشری و جهانشمولی حقوق بشر در محدودة الگو‌واره‌های فرهنگ نسبی‌گرایی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 101-154]

 • نسل اول حقوق بشر حقوق بشر و عوامل ژنتیکی و روان‌شناختی ایجاد کننده شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 101-118]

 • نسل دوم حقوق بشر حقوق بشر و عوامل ژنتیکی و روان‌شناختی ایجاد کننده شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 101-118]

 • نسل‌زدایی جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظام بین‌المللی حقوق بشر حق بر سلامتی در نظام بین‏ المللی حقوق بشر [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 7-38]

 • نظام بین‌المللی حقوق بشر حمایت از حقوق تراجنسیت‌ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • نظام حقوق اساسی حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]

 • نظام حقوق بشری ادیان نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 49-64]

 • نظام حقوقی اسلام بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • نظام خودمختاری قضایی اقلیت‌ها، ‌خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض:‌ بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 95-114]

 • نظام سلسله مراتبی مقبول حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 69-90]

 • نظام قضایی ایران حق شنیدن صدای کودک در نهاد ارزیابی حضانت در پرتو مطالعات تطبیقی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]

 • نظام های حقوقی تعدد نظام‌های حقوقی و دموکراسی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 5-21]

 • نظام هنجاری جهانی حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 69-90]

 • نظریه سیاسی بحران معنوی: حقوق بشر و نظریه سیاسیِ دین در حقوق بشر [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 175-192]

 • نظریه‌های اجتماعی حقوق شهروندی از چشم‌انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 3-20]

 • نظریۀ گفتمان هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 91-110]

 • نفی سلطه بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • نقادی فلسفی سربستگی «حقوق بشر» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

 • نقش زنان نقش زنان در ساختن کشور [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 85-112]

 • نگاه سنتی و سکولار آیا حقوق بشر بدون دین به سامان می‌رسد؟ [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]

 • نمادهای دینی هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 49-54]

 • نمادهای دینی حقوق بشر، هویت دینی و تمایز قلمرو عمومی و خصوصی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 55-66]

 • نهادیهای ناظربر معاهدات حقوق بشر گفتمان چندفرهنگی ضمنی: آیا نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق ‌بشر از چند فرهنگ‌گروی حمایت می‌کنند؟ [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 19-30]

 • نو اندیشی محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 163-177]

 • نو اندیشی محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 163-177]

 • نیچه تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 81-102]

و

 • واقعیت تکثر معقول حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 69-90]

 • واکنش‌ها نگرش اصلاح‌طلبان مذهبی به حق بشر بر حاکمیت: چالش‌ها و واکنش‌های نظری [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]

 • والدین پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 89-98]

 • وحی: نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 49-64]

 • وراثت حقوق بشر و عوامل ژنتیکی و روان‌شناختی ایجاد کننده شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 101-118]

 • وضع حمل اختیاری تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-52]

ه

 • هابرماس هابِرماس، دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 151-170]

 • هرمنوتیک دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 3-22]

 • هرمنوتیک دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 3-22]

 • همبستگی همبستگی؛ پیوند صلح و دوستی [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 21-40]

 • همجنس‌گرایان حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 77-98]

 • همزیستی ادیان و اقوام ارتباط بین ادیان: تکریم تفاوت، تکریم تفاهم [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 69-84]

 • همزیستی مسالمت‌آمیز همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 131-158]

 • همزیستی مسالمت‌آمیز صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمرانـی مطلـوب [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 91-108]

 • همزیستی مسالمت‌آمیز همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 131-158]

 • هویت هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 123-162]

 • هویت هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 19-36]

 • هویت حقوق شهروندی از چشم‌انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 3-20]

 • هویت آزادی، خودآگاهی و هویت؛ نظریه آزادی و هویت در اخلاق (پرسش‌انگیز) کانت [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 85-100]

 • هویت هویت، سیاست و جهان‌ شمولی حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 19-32]

 • هویت حقوق بشر، هویت دینی و تمایز قلمرو عمومی و خصوصی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 55-66]

 • هویت «من» و «خود» از دیدگاه فلاسفه (تا اوایل قرن هفدهم) [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]

 • هویت هویت زن در مسیحیت [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 103-114]

 • هویت هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 123-162]

 • هویت پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 171-188]

 • هویت لیبرالیسم سیاسی، شرایط زمینه ای عادلانه و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 239-261]

 • هویت نقش حقوق بشر برای ایجاد هویت شخصی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 205-220]

 • هویت مسلمان کیست؟ تعهدات بنیادی و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-48]

 • هویت هویت زنان مسلمان و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 175-179]

 • هویت اجتماعی هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 91-110]

 • هویت اجتماعی کودک حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع آموزش و تربیت فرزندان [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 65-82]

 • هویت انسان حقوق بشر و کار ویژه انسان [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 23-32]

 • هویت انسانی حقوق بشر و شبیه‌ سازی انسانی [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 7-22]

 • هویت تُرکی دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 229-245]

 • هویت ملی دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 229-245]

 • هویت‌یابی هویت زن در مسیحیت [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 103-114]

ی

 • یکه‌باوری حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-66]

 • یورگن هابرماس تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]

 • یونسکو بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • یونسکو بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]