عضویت نشریه بین المللی حقوق بشر در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)
به اطلاع تمامی پژوهشگران و محققین محترم می رساند دوفصلنامه بین المللی حقوق بشر که توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید منتشر می شود موفق به کسب عضویت در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) شد.

مطالعه بیشتر

نمایه سازی نشریه حقوق بشر در SCOPUS
به اطلاع تمامی پژوهشگران و محققین محترم می رساند دوفصلنامه حقوق بشر در سامانه SCOPUS نمایه شده است.

مطالعه بیشتر

نمایه سازی دوفصلنامه حقوق بشر در Ulrichs Web
به اطلاع تمامی پژوهشگران و محققین محترم می رساند دوفصلنامه حقوق بشر در سامانه Ulrichs Web نمایه شده است.

مطالعه بیشتر

عضویت، نمایه سازی و باز انتشار دوفصلنامه حقوق بشر در پایگاه معتبر بین المللی حقوقی HeinOnline
به استحضار می رساند، به لطف حق، و با صورت پذیرفتن تحقیقات و تلاش های مستمر در مرکز مطالعات حقوق بشر، پس از یک دوره اعمال، نظارت، بررسی و گسترش استانداردهای بین المللی دوفصلنامه حقوق بشر، این دوفصلنامه از سوی پایگاه معتبر بین المللی حقوقی هین آنلاین HeinOnline مورد تایید و پذیرش عضویت قرار گرفت. از این رو، زین پس، تمام مقالات منتشر شده در دوفصلنامه حقوق بشر (از ابتدا تا به اکنون) و همچنین مقالات و شماره های آتی در این سامانه، نمایه و منعکس خواهد شد.    

مطالعه بیشتر

عضویت، نمایه سازی و باز انتشار نشریه حقوق بشر در DOAJ
به استحضار می رساند، به لطف حق، و با صورت پذیرفتن تحقیقات و تلاش های مستمر در مرکز مطالعات حقوق بشر، پس از یک دوره اعمال، نظارت، بررسی و گسترش استانداردهای بین المللی دوفصلنامه حقوق بشر، این دوفصلنامه از سوی پایگاه معتبر بین المللی دواج Doaj مورد تایید و پذیرش عضویت قرار گرفت. از این رو، زین پس، تمام مقالات منتشر شده در دوفصلنامه حقوق بشر (از ابتدا تا به اکنون) و همچنین مقالات و شماره های آتی در این سامانه، نمایه و منعکس خواهد شد. لینک دسترسی به صفحه دوفصلنامه حقوق بشر در این پایگاه  

مطالعه بیشتر

نمایه سازی نشریه حقوق بشر در سامانه سیویلیکا
به اطلاع تمامی پژوهشگران و محقیقن محترم می رساند دوفصلنامه حقوق بشر در سیویلیکا نمایه شده است و از طریق آدرس زیر در دسترس عموم قرار دارد.   http://www.civilica.com/Journal-JR_JHM=%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1.html

مطالعه بیشتر

نمایه سازی دو فصلنامه حقوق بشر در پرتال جامع علوم انسانی
به اطلاع تمامی پژوهشگران و محقیقن محترم می رساند دوفصلنامه حقوق بشر در پرتال جامع علوم انسانی نمایه شده است و از طریق آدرس زیر در دسترس عموم قرار دارد.   http://ensani.ir/fa/mags/ho-hoba/magazines.aspx

مطالعه بیشتر

نمایه سازی دو فصلنامه حقوق بشر در پایگاه Directory of Research Journals Indexing
به اطلاع تمامی پژوهشگران و محقیقن محترم می رساند دوفصلنامه حقوق بشر در سامانه Directory of Research Journals Indexing نمایه شده است و از طریق آدرس زیر در دسترس عموم قرار دارد.   http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=2423-6489

مطالعه بیشتر