از این بخش می توانید تمام فایل های مورد نیاز را دریافت کنید.

 

برای دسترسی به مقالات دوفصلنامه بین المللی حقوق بشر در سامانه نشریات اسکوپوس می توانید با داشتن اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید. دقت داشته باشید بدون خرید اشتراک و یا استفاده از موسساتی که طرف قرارداد با اسکوپوس باشند، این لینک برای شما فعال نخواهد بود:

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&sid=7163f9e8fb5e027482f96d4a2b6cedb0&sot=a&sdt=a&sl=14&s=ISSN%2824236489%29&origin=searchadvanced&editSaveSearch=&txGid=a9b957f08cac557d6c2233879b56da40

 

همچنین در زیر می توانید برخی از تصاویر صفحات دوفصلنامه حقوق بشر و مقالات درج شده ما در این پایگاه اطلاعاتی را مشاهده کنید: