اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر
اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر

علیرضا ملکی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.118506.1183

چکیده
  نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان‎ ها بر برخی دیگر به واسطۀ نوع نژاد آن‌هاست. در برخی سیستم ‎های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفۀ اخلاق کانت، موضوع نژادپرستی، همانندِ بسیاری از موضوعات ...  بیشتر
تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر
تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر

علیرضا ملکی

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.522128.1280

چکیده
  حق قانونی و حق اخلاقی برای شکایت از یک طرف دعوا همواره با همدیگر منطبق نیستند. طبیعی است در مواردی که حقوق قانونی تعیین نشده، بتوان این حق اخلاقی را برای فرد معتبر دانست که نسبت به رفتاری که خارج از چهارچوب‌های ...  بیشتر