سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند
سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند

ویلیام آیهم

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 153-174

https://doi.org/10.22096/hr.2020.130966.1232

چکیده
  در تاریخ آمریکا، «بدن سیاه» هم در دوران برده‌داری و هم در دوره معاصر کالایی بوده است که مدیریت خصوصی زندان‌ها تا حدی موجب حبس گسترده سیاه‌پوستان شده است. لغو برده‌داری در حدود 150 سال پیش در مقایسه ...  بیشتر