صدای محرومان: گفتمانی مسالمت آمیز
صدای محرومان: گفتمانی مسالمت آمیز

راشل اسپوری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22096/hr.2020.117070.1171

چکیده
  خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. ...  بیشتر