قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان
قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان

ربکا باربر

دوره 14، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 247-269

https://doi.org/10.22096/hr.2020.121460.1200

چکیده
  در مورد رابطه بین شرع و حقوق بشر بین‌المللی، به ویژه در مورد رفتار با زنان، مطالب زیادی نوشته شده است و تنش‌های بین شرعیت و هنجارهای حقوق بین‌الملل در خصوص برابری و عدم تبعیض به خوبی به ثبت رسیده است. ...  بیشتر