هویت زن در مسیحیت
هویت زن در مسیحیت

ژاسنت صلیبی

دوره 01، شماره 1 ، خرداد 1385، ، صفحه 103-114

چکیده
  در دوران معاصر، هویت و هویت‌یابی تحت‌تأثیر سه جریان مدرنیسم، پست‌مدرنیسم و فرا پست‌مدرنیسم قرار دارد. در دل هر یک از این سه جریان، رویکرد خاصی به مسئلة هویت را شاهدیم. در این مقاله، نخست به هر یک از ...  بیشتر