سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند
سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند

ویلیام آیهم

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 153-174

https://doi.org/10.22096/hr.2020.130966.1232

چکیده
  در تاریخ آمریکا، «بدن سیاه» هم در دوران برده‌داری و هم در دوره معاصر کالایی بوده است که مدیریت خصوصی زندان‌ها تا حدی موجب حبس گسترده سیاه‌پوستان شده است. لغو برده‌داری در حدود 150 سال پیش در مقایسه ...  بیشتر
نقش کارکردی رسانه های گروهی درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار
نقش کارکردی رسانه های گروهی درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار

امین نواختی مقدم

دوره 04، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 31-48

چکیده
  امروزه رسانه‌های گروهی مدرن نقش مهمی در ساختار نظام اجتماعی ایفاء می‌کنند. بین آزادی بیان و آزادی اطلاعات متأثر از معیارهای حقوق بشر، ارتباطی درونی و متقابل وجود دارد. جامعه آزاد و عرصه عمومی، فارغ ...  بیشتر