حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر
حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر

محمد مهدی مجاهدی

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22096/hr.2020.45887

چکیده
  این مقاله این پرسش اصلی را پی می‌گیرد که چگونه می‌توان از جهان‌شمولی حقوق بشر در عالم مقال چندفرهنگ‌گرایانه‌ی روزگار مدرن متأخر و پسامدرن سخن گفت. با بررسی این پرسش، این مقاله شرایط و حدود امکان اندیشیدن ...  بیشتر
اسلام، صلح و کثرت‌گرایی مذهبی: تحلیلی از آثار اصغر علی مهندس
اسلام، صلح و کثرت‌گرایی مذهبی: تحلیلی از آثار اصغر علی مهندس

نیگار عطاالله

دوره 14، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 109-120

https://doi.org/10.22096/hr.2020.121463.1202

چکیده
  در زمانی که دین در شکل دادن و تعریف روابط بین جامعه و بین دولت در سراسر جهان قدرت ویژه‌ای را به عهده گرفته است، نیاز به تکامل درک و فهم دین برای مقابله خلاقانه با واقعیت کثرت‌گرایی دینی به عنوان یک ضرورت ...  بیشتر
مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت‌های مجاز بر دین
مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت‌های مجاز بر دین

ساموئل چِنگ

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 141-174

https://doi.org/10.22096/hr.2019.105282.1102

چکیده
  حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین­الملل در ابزار­های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها ...  بیشتر