اسلام و تکثرگرایی دینی
اسلام و تکثرگرایی دینی

اقبال انصاری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 195-217

https://doi.org/10.22096/hr.2020.117417.1176

چکیده
  بر اساس سیستم سازمان ملل متحد مواد مربوطه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه جهانی رفع هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (1981 ) و نظر عمومی شماره 22 کمیته حقوق ...  بیشتر