حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر
حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر

محمد مهدی مجاهدی

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22096/hr.2020.45887

چکیده
  این مقاله این پرسش اصلی را پی می‌گیرد که چگونه می‌توان از جهان‌شمولی حقوق بشر در عالم مقال چندفرهنگ‌گرایانه‌ی روزگار مدرن متأخر و پسامدرن سخن گفت. با بررسی این پرسش، این مقاله شرایط و حدود امکان اندیشیدن ...  بیشتر