موقعیت جامعه مسلمانان و آموزش اسلامی در مدارس دولتی : نمونه آلمانی
موقعیت جامعه مسلمانان و آموزش اسلامی در مدارس دولتی : نمونه آلمانی

ایرنه اشنایدر

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 67-80

https://doi.org/10.22096/hr.2020.45882

چکیده
  آزادی دین به معنای آزادی عقیده و مظاهر دینی، در آموزش و تمرین و عبادت و رعایت آن یکی از حقوق اساسی بشر است که در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج شده است. آزادی دین به این معنا حقی مهم تلقی می­شود که ...  بیشتر