تضاد دروغین: عام‌‌گرایی و خاص‌‌گرایی در حیات سیاسی امروز
تضاد دروغین: عام‌‌گرایی و خاص‌‌گرایی در حیات سیاسی امروز

استفان اِریک برونِر

دوره 03، شماره 2 ، آذر 1387، ، صفحه 21-32

چکیده
         اکنون نیز در مورد تعیین رابطة بین عام وخاص ابهام فراوان وجود دارد. پساساختارگرایانی همچون میشل فوکو، جامعه‌گرایان، لیبرال‌ها، عمل‌گرایانی مانند ریچارد رورتی و جان راولز، دیدگاه‌های ...  بیشتر