مواجهه با دیگری در دنیای جهانی شده: درس‌هایی از رویکردهای اسلامی، آفریقایی و غربی
مواجهه با دیگری در دنیای جهانی شده: درس‌هایی از رویکردهای اسلامی، آفریقایی و غربی

عبدالمومینی ا. اوبا

دوره 14، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 221-245

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121462.1201

چکیده
  یکی از مهمترین چالش‌های یک تمدن و پارامتر ارزیابی آن، نحوه برخورد با کسانی است که به آن تمدن تعلق ندارند. دوگانگی بین «ما» و «آن‌ها» در تمدن‌ها متفاوت است. در گذشته، تعامل بین تمدن‌ها بسیار ...  بیشتر