آ

 • آبید، لیزوته تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ راه های تأمین صلح و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 99-116]

 • آذری، هاجر مطالعه تطبیقی «حق مشارکت کودکان» در دعوای حضانت با تاکید بر کنوانسیون حقوق کودک [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]

 • آرال، بردال دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 229-245]

 • آقایی خوزانی، مینو آزادی قدیم و جدید [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 53-66]

 • آن گلِندون، مری مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 51-68]

 • آهنگران، محمدرسول تدابیر پیشگیرانه دین اسلام از خونریزی و جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 41-56]

 • آویلا، میچ لیبرالیسم سیاسی، شرایط زمینه ای عادلانه و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 239-261]

 • آیهم، ویلیام سیاه‌پوست بودن در آمریکا و فرض معصومیت: چگونه پلیس و رسانه‌های جمعی آمریکا همه‌چیز را مسموم کردند [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 153-174]

ا

 • ا. اوبا، عبدالمومینی مواجهه با دیگری در دنیای جهانی شده: درس‌هایی از رویکردهای اسلامی، آفریقایی و غربی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 221-245]

 • ابراهیمی، ابراهیم عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

 • احسن‌نژاد، مسعود حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثـُّر [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 27-50]

 • احمدی باب اناری، سمیرا تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی حذف کار کودک [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 3-24]

 • اردستانی، علی بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]

 • اِریک برونِر، استفان تضاد دروغین: عام‌‌گرایی و خاص‌‌گرایی در حیات سیاسی امروز [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 21-32]

 • اسپوری، راشل صدای محرومان: گفتمانی مسالمت آمیز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 119-140]

 • استین‌وورث، اولریش رابطه بین حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 3-16]

 • اسلامی، رضا آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 19-36]

 • اسلامی، سید حسن اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئله نابرابری‌ها [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 81-110]

 • اسلامی، سید حسن همانند سازی و مسئله کرامت انسانی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 33-48]

 • اسلامی، سید حسن حقوق بشر و شبیه‌ سازی انسانی [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 7-22]

 • اِسلِن- زیا، هَنده ماهیت اتحادیۀ اروپا از منظر حقوق بشر زنان [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 221-238]

 • اشنایدر، ایرنه موقعیت جامعه مسلمانان و آموزش اسلامی در مدارس دولتی : نمونه آلمانی [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 67-80]

 • اعوانی، شهین «من» و «خود» از دیدگاه فلاسفه (تا اوایل قرن هفدهم) [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 67-80]

 • البرزی، محبوبه تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 97-108]

 • السان، مصطفی حقوق شهروندی از چشم‌انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 3-20]

 • السان، مصطفی تئوری حق‌- تکلیف [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]

 • السان، مصطفی دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 171-188]

 • السان، مصطفی دادرسی منصفانه برای کودکان [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 171-188]

 • امامزاده فرد، پرویز جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 31-44]

 • امامی، محمد نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 23-48]

 • امرت، سیمون دین و اجرای حقوق بشر در شرایط ضد تبعیض [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 81-98]

 • امینی، اعظم حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 217-256]

 • انجم شعاع، محمدمهدی تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 39-56]

 • انصاری، اقبال اسلام و تکثرگرایی دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 195-217]

 • اوانز، تونی هویت و هژمونی حقوق بشر بین المللی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 3-24]

 • اولادی قادیکلایی، اعظم مطالعه تطبیقی «حق مشارکت کودکان» در دعوای حضانت با تاکید بر کنوانسیون حقوق کودک [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]

 • ایگرس، جرمی فراتر از مدارا: صلح، گفتگو و آزادی مذهبی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 121-135]

ب

 • باربر، ربکا قانون شرع، عدالت سنتی و خشونت علیه زنان: درس‌هایی از سودان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 247-269]

 • باقرزاده، سجاد حمایت از حقوق تراجنسیت‌ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • باقری ایلخچی، جهانگیر دموکراسی، عدالت و صلح در عقلانیت انتقادی پوپر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 57-74]

 • بحرانی، مرتضی مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلامگرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 3-18]

 • بحرانی، مرتضی همبستگی؛ پیوند صلح و دوستی [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 21-40]

 • بخرد، مصطفی وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]

 • براون، کاترین زنان مسلمان بریتانیایی: هویت اسلامی و استراتژی‌های جدید برای احقاق حقوق در بریتانیا [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 33-66]

 • برندگی، بدری نسبیّت یا اطلاق آزادی بیان به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های حقوق بشر در مبانی اسلامی ‌و غرب [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 39-54]

 • برهانی، محسن گسترة تنبیه‌بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 25-38]

 • برهانی، محسن جرم‌انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود‌مختاری [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 105-120]

 • بروباکر، جاش به سوی یک فرهنگ حقوق بشری: مذاهب جهانی و مسئولیت ملی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 207-220]

 • بریسکمن، لیندا ایجاد تفاهماتی برای صلح، عدالت و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]

 • بستانی، احمد دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 3-22]

 • بستانی، احمد دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 3-22]

 • بصیری، محمدعلی حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 69-80]

 • بهرامیتش، رکسانا حقوق بشر: گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 219-228]

 • بهری خیاوی، بهمن تأثیر ماهیت قاعده منع ژنوسید در صدور دستور موقت: آموزه‌های دعوای گامبیا علیه میانمار [(مقالات آماده انتشار)]

 • بهندری، فاطمه هویت زنان مسلمان و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 175-179]

 • بیلگرامی، عقیل مسلمان کیست؟ تعهدات بنیادی و هویت فرهنگی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 23-48]

پ

 • پاتر، پیتمن حمایتِ حقوق بشر: نقش ظرفیت‌های نهادها و سازگاری انتخابی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]

 • پادرلی، ژوزف نطق‌های اهانت‌آمیز مذهبی و آزادی بیان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 119-138]

 • پاریسی، آنتونیو حقوق بشر و مذهب عامه در مذهب کاتولیک؛ معیارهای مبانی کلامی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 205-220]

 • پاکدامن، شهلا سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه ‌بدنی کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]

 • پالمر، رابین گزارش راه‌اندازی برنامه آموزشی کلینیک حقوقی: تجربه موزامبیک [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 117-128]

 • پِتمن، یارنا حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 123-150]

 • پرستش، رضا حقوق بشر؛ از اسطوره‌های قوم مدار تا ادیان انسان‌گرا [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 29-38]

 • پَک کو، دیدایر محدود ساختن حقوق بشر به دلایل مذهبی: بنیاد و مرزها؛ چشم‌اندازی از دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]

 • پلمن، کریستوفر نقش حقوق بشر برای ایجاد هویت شخصی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 205-220]

 • پورسعید، فرزانه بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • پورسعید، فرزانه بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]

 • پورعلمداری، پریسا سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه ‌بدنی کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]

 • پیرو شبانی، امید هویت، زبان و حقوق، چشـم انداز تئوری انتقـادی [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 59-84]

 • پیک‌حرفه، شیرزاد وفاق در نفاق: پویشی در پاره‌ای از پیامدهای جهانی اخلاق رایج [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]

 • پیمان پاک، فیزه سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه ‌بدنی کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 83-96]

 • پییترو پائولی، ایرنه حق شرط‌های اسلامی به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 83-108]

ت

 • تُرپه، لوکاس قطب و آکویناس در باب قانون الاهی و محدودیت‌های حکومت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 241-256]

 • تریفیرو، فابریتسیو ضد مبناگرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق‌ بشر جهانشمول [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 3-18]

 • تقی زاده، جواد تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 49-70]

 • تقی زاده، جواد تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]

 • تمپرمن، جرون حق بر حاکمیت بی طرف؛ دین، دولت و مسئلة انطباق با حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 17-38]

 • تمپرمن، ژرون نطق‌های اهانت‌آمیز مذهبی و آزادی بیان [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 119-138]

 • تمنائی‌فر، محمدرضا پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 89-98]

 • تی. پیترسون، ریچارد هویت، سیاست و جهان‌ شمولی حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 19-32]

ث

 • ثمودی پیله رود، علیرضا جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ج. ا. ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 73-99]

ج

 • جاوید، محمدجواد نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 59-84]

 • جاوید، محمدجواد نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 59-84]

 • جلالی، محمد نقدی بر عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر نحوه اعمال آزمون تناسب و دکترین حاشیه تشخیص [(مقالات آماده انتشار)]

 • جمعه پور، حسین تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

 • جوادی، محسن حقوق بشر و کار ویژه انسان [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 23-32]

 • جوان جعفری، دکتر عبدالرضا تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 195-216]

 • جی بروید، مایکل حق طرد‌کردن و جوامع دینی: یک مدل یهودی برای حقوق انجمن‌ها [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 67-104]

چ

 • چالی، باشاک حقوق بشر، هویت دینی و تمایز قلمرو عمومی و خصوصی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 55-66]

 • چنگ، کریس درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 83-95]

 • چِنگ، ساموئل مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت‌های مجاز بر دین [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 141-174]

ح

 • حاجی وند، امین تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی (مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 195-216]

 • حبیب نژاد، سید احمد حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]

 • حبیبی مجنده، محمد تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 3-24]

 • حبیبی مجنده، محمد حق بر سلامتی در نظام بین‏ المللی حقوق بشر [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 7-38]

 • حسنخانی طاسکوه، سمیه حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • حسنی، محمدرضا عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

 • حسینی، سید محمد حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • حسینی، مریم دینداری و حقوق بشر؛ بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و تمایل به حقوق بشر در میان زنان و مردان [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 55-72]

 • حسینی آزاد، سیدعلی حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثـُّر [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 27-50]

 • حسینی (اخلاق)، سید حسن گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 3-22]

 • حسینی (اخلاق)، سید حسن تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 81-102]

 • حسینی (اخلاق)، سید حسن گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 3-22]

 • حسینی الموسوی، سید مجتبی حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه‌ای) و سازمان بین‌المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 61-84]

 • حسینی خواه، سیدجواد راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 3-24]

 • حقیقت، سید صادق دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 51-66]

 • حقیقت، سید صادق صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 3-20]

 • حقیقت، سید صادق هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 91-110]

 • حقیقت، سید صادق جماعت گرایی بین متن و زمینه [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 5-18]

خ

 • خوشبخت، فریبا مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 69-82]

د

 • دابلیو.گرِی، کِوین هابِرماس، دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 151-170]

 • دانلی، جک آزادی بیان، آزادی دین و حساسیت‌های دینی رویکرد نظام حقوق بشر بین‌المللی [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 23-32]

 • دایاس، کلارنس هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 19-36]

 • درویشی، محمد عظیم وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]

 • دشتبان‌زاده، سمیه پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 89-98]

 • دلگیر، مهدی حقوق بشر، عقلانیت و احساسات‌گرایی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 121-146]

 • دهقان سیمکانی، رحیم حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 73-90]

 • دوخای فورتمن، باس هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 33-50]

 • دوُلف، استیون محدود ساختن حقوق بشر به دلایل مذهبی: بنیاد و مرزها؛ چشم‌اندازی از دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 49-58]

 • دیویدسون، لاورنس دین، حقوق بشر و مسئلۀ ساختار سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 49-64]

ر

 • رحمتی فر، سمانه واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 235-256]

 • رحمتی فر، سمانه حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رزاق مرندی، زهرا حق بر زبان مادری و آموزش [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 95-116]

 • رزمخواه، نجمه هوش مصنوعی و چالش های پیش رو در قلمرو حقوق بین الملل بشر، با رویکردی بر حقِ کار [(مقالات آماده انتشار)]

 • رضایی، مهدی نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 257-276]

 • رضوی، سید محمدحسن بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • رهایی، سعید حق بر زبان مادری و آموزش [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 95-116]

 • رهبری، مهدی رابطه‌ روشنفکران با ایده‌ حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم) [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 45-60]

 • رهبری، مهدی قدرت، گفتگو و صلح [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 45-72]

 • روبرس، گرهارد هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 49-54]

 • رورتی، ریچارد حقوق بشر، عقلانیت و احساسات‌گرایی [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 121-146]

ز

 • زارع شحنه، علیرضا دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • زهروی، رضا ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 91-118]

 • زوکا، لُورنزو دین، حقوق و دموکراسی در اروپا [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 65-84]

 • زین الدینی، فاطمه بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

 • زینالی، امیرحمزه تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 49-68]

س

 • ساعد، محمدجعفر چشم‌اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق‌زیستی و حق‌های بشری [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 3-18]

 • سالازار فلکمن، کریستین خشونت علیه کودکان «مروری بر اندیشه‌ جهانی و اقدام ملی برای حمایت از کودکان در برابر آسیب» [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 27-34]

 • سالازار فلکمن، کریستین بررسی تطبیقی رویکرد حقوق بشری و رویکرد اسلامی به کاهش فقر کودکان به همراه بررسی موقعیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 103-128]

 • سرتیپی، حسین بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • سلامی محمدآبادی، فاطمه پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 89-98]

 • سلیمانی، حسین اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 43-72]

 • سلیمانی، حسین قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 53-76]

 • سواد، احمد علی «حق شرط‌های اسلامی» بر معاهدات حقوق بشری و جهانشمولی حقوق بشر در محدودة الگو‌واره‌های فرهنگ نسبی‌گرایی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 101-154]

 • سودبر، سوگل نقدی بر عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر نحوه اعمال آزمون تناسب و دکترین حاشیه تشخیص [(مقالات آماده انتشار)]

 • سیفی، آناهیتا هوش مصنوعی و چالش های پیش رو در قلمرو حقوق بین الملل بشر، با رویکردی بر حقِ کار [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شاکری، حمید نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 23-48]

 • شریفی طرازکوهی، حسین شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 51-68]

 • شریفی طرازکوهی، حسین حمایت از حقوق تراجنسیت‌ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفیعی، زهره جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

 • شفیعی، محمود حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 67-80]

 • شکاری، عباس ارزیابی آموزش مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه درسی ایران [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 49-70]

 • شن هاو، شارون قوانین دین، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 141-158]

 • شیرزاد، امید حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]

ص

 • صالح، م.ا. محمد هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 33-50]

 • صالحی، جواد چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین‌المللی؛ جلوه‌ای از دستاوردهای حقوق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 3-22]

 • صفایی، علی بررسی مطلق گرایی و نسبی باوری در حوزه ی حقوق زنان [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 111-132]

 • صلیبی، ژاسنت هویت زن در مسیحیت [دوره 01، شماره 1، 1385، صفحه 103-114]

ط

 • طالبی، محمد حسین رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 23-40]

 • طالبی، محمد حسین رابطه منطقی حقوق بشر و دین [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 23-40]

 • طاهری، آزاده السادات داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 49-72]

 • طلایی، فرهاد بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 85-122]

 • طلایی، فرهاد تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی حذف کار کودک [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 3-24]

 • طلایی، فرهاد بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 85-122]

ع

 • عابدی، محمد حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 217-256]

 • عابدینی، عبدالله تأثیر ماهیت قاعده منع ژنوسید در صدور دستور موقت: آموزه‌های دعوای گامبیا علیه میانمار [(مقالات آماده انتشار)]

 • عابدینی، عیسی عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

 • عبادیان، محمود آزادی، خودآگاهی و هویت؛ نظریه آزادی و هویت در اخلاق (پرسش‌انگیز) کانت [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 85-100]

 • عباسی، محمود حمایت از حقوق تراجنسیت‌ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • عباسی قلعه شاهی، امیر حقوق شهروندی از منظر اخلاق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 115-148]

 • عبدالمالکی، مهدی تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 3-24]

 • عبودیت، عماد امکان‏سنجی انتساب مجدد جنایت آپارتاید به رژیم صهیونیستی [(مقالات آماده انتشار)]

 • عزیزی، ستار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 23-48]

 • عزیزی، ستار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 23-48]

 • عزیزی، ستار مشروعیت دموکراتیک حکومت در حقوق بین الملل: از نظریه تا عمل [(مقالات آماده انتشار)]

 • عسکری، پوریا جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری [(مقالات آماده انتشار)]

 • عطاالله، نیگار اسلام، صلح و کثرت‌گرایی مذهبی: تحلیلی از آثار اصغر علی مهندس [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 109-120]

 • عطالو، صدیار بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]

 • علوی‌پور، سیدمحسن مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلامگرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 3-18]

 • علوی‌پور، سیدمحسن همبستگی؛ پیوند صلح و دوستی [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 21-40]

 • علیخانی، علی‌اکبر حقوق بشردوستانه در اسلام [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 3-18]

 • علیزاده، عمران تروریسم، مذهب و چالش‌های فراروی حقوق بشر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 75-92]

 • علیزاده، مهسا ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 91-118]

غ

 • غدیرف، جاوید تعدد نظام‌های حقوقی و دموکراسی [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 5-21]

 • غلام، نزیم اسلام هراسی و بی احترامی به حرمت اسلام، تهدیدی برای صلح جهانی [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 105-118]

ف

 • فتحی، حسن نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 3-20]

 • فتحی، یونس دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • فدایی، رضوان تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 49-70]

 • فدایی، رضوان تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]

 • فرزانه، یوسف بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 71-88]

 • فریمن، مایکل پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 171-188]

 • فضائلی، مصطقی امکان‏سنجی انتساب مجدد جنایت آپارتاید به رژیم صهیونیستی [(مقالات آماده انتشار)]

 • فقیهی، سیده فاطمه واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 73-94]

 • فلکمن، کریستین سالازار خشونت علیه کودکان «مروری بر اندیشه‌ جهانی و اقدام ملی برای حمایت از کودکان در برابر آسیب» [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 27-34]

 • فلکمن، کریستین سالازار بررسی تطبیقی رویکرد حقوق بشری و رویکرد اسلامی به کاهش فقر کودکان به همراه بررسی موقعیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 103-128]

 • فنائی، ابوالقاسم خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟ [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 3-30]

 • فنائی، ابولقاسم حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟ [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 15-40]

 • فنائی، ابولقاسم حقوق شهروندی از منظر اخلاق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 115-148]

 • فهر، استفانی پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 177-193]

 • فیض اللهی، نجات بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]

ق

 • قائمی، محسن نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 257-276]

 • قربان پور شیخانی، محمد رابطه‌ روشنفکران با ایده‌ حقوق بشر (با تأکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم) [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 45-60]

 • قربان‌نیا، ناصر حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 41-58]

 • قربان‌نیا، ناصر حقوق طبیعی و حقوق بشر [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 41-58]

 • قربانی، وحید تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 3-26]

 • قریشی، فردین نگرش اصلاح‌طلبان مذهبی به حق بشر بر حاکمیت: چالش‌ها و واکنش‌های نظری [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]

 • قزلسفلی، محمد تقی نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 71-90]

 • قزلسفلی، محمد تقی اخلاق صلح در جهانی متکثر، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 35-66]

 • قزلسفلی، محمد تقی نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]

 • قیوم زاده، محمود نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر: امنیت و صلح جهانی [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 49-64]

ک

 • کاظمی، سید سجاد ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 41-68]

 • کاظمی، سید سجاد ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]

 • کاظمی، عبدالحسن بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]

 • کاظمی، مصطفی بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]

 • کاظمی زمهریر، مهدی جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 115-130]

 • کاظمی زمهریر، مهدی جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 115-130]

 • کافمن، دانیل حقوق مبتنی بر هویت [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 25-58]

 • کامجو، الهه بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]

 • کانزیان، کریسشن شرافت انسان و هویت شخصی علت ناکامی رویکردهای عمل‌گرایانه [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 159-176]

 • کاونا، کاترین دموکراسی ستیزه جو: بازبینی نظریه لونشتاین [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 117-124]

 • کریمی‌پاشاکی، سجاد تروریسم، مذهب و چالش‌های فراروی حقوق بشر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 75-92]

 • کریمی فرد، حسین حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال [(مقالات آماده انتشار)]

 • کفاش نیری، محمد جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-42]

 • کونکا، مارتا نافرمانی مدنی برای احترام به قانون و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]

 • کوهی، کمال عوامل و ریشههای تنبیه بدنی کودکان درمحیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 57-72]

گ

 • گرجی اَزَندَریانی، علی اکبر دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 111-138]

 • گردی، کوهیار بررسی مطلق گرایی و نسبی باوری در حوزه ی حقوق زنان [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 111-132]

 • گودرزی، مهناز جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 19-42]

 • گیلبرت، جِرِمی گفتمان چندفرهنگی ضمنی: آیا نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق ‌بشر از چند فرهنگ‌گروی حمایت می‌کنند؟ [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 19-30]

ل

م

 • مجاهدی، محمد مهدی حقوق بشر به عنوان انصاف: زمینه مشترک برای ادغام تعهدات مذهبی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 53-66]

 • محمدی، فاطمه بررسی تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 1384 تاکنون [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 25-48]

 • محمدی باجگیران، آرش حقوق بشر و عوامل ژنتیکی و روان‌شناختی ایجاد کننده شباهت‌ها و تفاوت‌ها [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 101-118]

 • محمودی، سید علی مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشۀ صلح‌طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز دربارۀ قانونمندی‌ها و سازوکارهای جنگ عادلانه [(مقالات آماده انتشار)]

 • مختارزاده، سعیده بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 21-44]

 • مُرِلی، اِمانوئلا بحران معنوی: حقوق بشر و نظریه سیاسیِ دین در حقوق بشر [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 175-192]

 • مسعودی نیا، محمد بررسی اخلاقی و حقوقی سهم‌خواری در محیط پزشکی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 37-50]

 • مصفا، نسرین تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 3-26]

 • مصفا، نسرین بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 21-44]

 • مظفری، محمدحسین بارنگری در اعلامیة حقوق بشر در اسلام، از توازی کارکردی تا کارکرد تکمیلی [(مقالات آماده انتشار)]

 • معین، امراله اخلاق و حقوق انسانی از دیدگاه لایب ‌نیتس [دوره 06، شماره 1، 1390، صفحه 19-30]

 • مقامی، امیر مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ‌های حقوق بشری [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 25-36]

 • مقامی، امیر مبانی تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

 • مقدادی، محمد مهدی ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 37-48]

 • مقدادی، محمد مهدی تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 9-26]

 • مقدادی، محمد مهدی تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 9-26]

 • مقصودی، مجتبی هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 123-162]

 • مقصودی، مجتبی هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 123-162]

 • مک کوئید ـ میسون، دیوید. ج. آموزش کاربرد حقوق (یا حقوق در خیابان) در مدارس آفریقای جنوبی و حفظ حقوق بشر در روند دادرسی کیفری [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 89-116]

 • مکلد ـ گارسیا، صلاح‌الدین حقوق بشر، هویت دینی و تمایز قلمرو عمومی و خصوصی [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 55-66]

 • ملکی، علیرضا تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر [دوره 15، شماره 2، 1399، صفحه 37-52]

 • ملکی، علیرضا اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]

 • منسرای، ابوصدیق جهانی‌ شدن و نسل‌ سوم حقوق‌ بشر در آفریقای پس از استعمار [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 57-88]

 • موحد، مجید دینداری و حقوق بشر؛ بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و تمایل به حقوق بشر در میان زنان و مردان [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 55-72]

 • موحدی ساوجی، محمد حسن همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 131-158]

 • موحدی ساوجی، محمد حسن همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 131-158]

 • موسوی، علی گزارشی از نشست کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر در اسلام (کوآلالامپور، مالزی، 25-29 اردیبهشت 1385) [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 85-100]

 • موسویان، سید ابوالفضل وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]

 • موسوی انزهایی، سیده زهرا تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش [دوره 07، شماره 1، 1391، صفحه 3-24]

 • موسوی کریمی، سید مسعود نخستین گام در شناخت حقوق بشر [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 3-34]

 • موسوی کریمی، سید مسعود سربستگی «حقوق بشر» [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

 • مولائی، آیت حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 77-98]

 • مولائی، آیت تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه‌های گسست در دولت‌ملی [(مقالات آماده انتشار)]

 • میرمحمدی، سید مصطفی حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 1، 1393، صفحه 91-114]

 • میرمحمدی، سید مصطفی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 55-80]

 • میرمحمدی، سید مصطفی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 55-80]

 • میرمحمدی، سید مصطفی حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی [دوره 09، شماره 2، 1393، صفحه 91-114]

 • میرمهدی، سید رضا عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]

 • میرموسوی، سید علی محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 163-177]

 • میرموسوی، سید علی تعامل رویکرد قدسی و عرفی با حقوق بشر [دوره 01، شماره 2، 1385، صفحه 67-84]

 • میرموسوی، سید علی محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 163-177]

 • میرموسوی، سید علی تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 25-52]

 • مینوخین ودیگران، آلبرتو فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 151-170]

ن

 • نادرپور، بابک هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 1، 1392، صفحه 123-162]

 • نادرپور، بابک هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) [دوره 08، شماره 2، 1392، صفحه 123-162]

 • نازلیان، مهناز دموکراسی، عدالت و صلح در عقلانیت انتقادی پوپر [دوره 04، شماره 2، 1388، صفحه 57-74]

 • نبوی زاده، سیده لیلا تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی حذف کار کودک [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 3-24]

 • نجفی، داود حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی [دوره 05، شماره 1، 1389، صفحه 69-80]

 • نژندی منش، هیبت‌الله حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثـُّر [دوره 07، شماره 2، 1391، صفحه 27-50]

 • نظری‌نژاد، محمدرضا حقوق بشر؛ از اسطوره‌های قوم مدار تا ادیان انسان‌گرا [دوره 05، شماره 2، 1389، صفحه 29-38]

 • نقیبی مفرد، حسام صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمرانـی مطلـوب [دوره 11، شماره 1، 1395، صفحه 91-108]

 • نواختی مقدم، امین نقش کارکردی رسانه های گروهی درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پایدار [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 31-48]

 • نوری، سید مسعود حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع آموزش و تربیت فرزندان [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 65-82]

 • نوری، سید مسعود پروتکل الحاقی به پیمان‌نامة حقوق کودک «دربارة فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان»، و بررسی الحاق ایران به آن [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 39-56]

 • نوری، سید مسعود کلینیک حقوقی دانشگاهی چیستی، چرایی، چشم انداز فرارو [دوره 02، شماره 1، 1386، صفحه 129-136]

 • نوری، سید مسعود خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 35-54]

 • نوری، سید مسعود خشونت خانگی علیه کودکان «چیستی، چرایی و راهکارهای درمان آن در پرتو تلاش‌های حقوقی» [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 35-54]

 • نیک‌نام، مهری ارتباط بین ادیان: تکریم تفاوت، تکریم تفاهم [دوره 03، شماره 2، 1387، صفحه 69-84]

 • نیکنامی، بنت الهدی عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]

 • نیکنامی، ندا عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و خانواده و راهکارهای مقابله با آن [دوره 06، شماره 2، 1390، صفحه 73-88]

 • نیکوی بندری، حسین تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 149-171]

و

 • واترز، تیموتی ویلیام ایجاد رابطه شهروندی در عصر حقوق بشر از طریق جنگ [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 85-100]

 • و دیگران، آلبرتو مینوخین فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 151-170]

 • وسنر، دن مشارکت افـراد و جوامع دینـی در صلح‌سازی و حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 155-180]

 • وُلچر، لوئیس صلح و وجود فردی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 31-48]

 • وُلچر، لوئیس زمان دین و حقوق بشر [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 137-182]

 • ولمن، کارل حقوق دینی انسان رابطه بین حقوق بشر و صلح [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]

 • ولمن، کارل آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟ [دوره 14، شماره 1، 1398، صفحه 189-203]

 • ون انگلند، انیسه خشونت، اسلام و حقوق بشر: اسلام، دین صلح است یا دین جنگ؟ [دوره 14، شماره 2، 1398، صفحه 183-205]

 • وَن دووفِل، زیگفراید آیا حقوق بشر بدون دین به سامان می‌رسد؟ [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 73-100]

 • ویژه، محمدرضا برابری: اساس حکومت قانون و صلح [دوره 10، شماره 1، 1394، صفحه 89-104]

 • ویلیامسون، میرا نقش زنان در ساختن کشور [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 85-112]

ه

 • هاشمی، کامران اقلیت‌ها، ‌خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض:‌ بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها [دوره 04، شماره 1، 1388، صفحه 95-114]

 • هاشمی، کامران کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان‌نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 81-102]

 • هاشمی، کامران کشورهای مسلمان ، حق شرط ها و ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک در مورد تبعیض [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 81-102]

 • هاشمی، کامران محدودیت‌های آزادی دین و بیان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتی مسلمانان و حقوق بشر بین‌المللی [دوره 12، شماره 2، 1396، صفحه 39-72]

 • هامِر، لئونارد حقوق بشر بین‌المللی برای آزادی دین یا عقیده: رجوع به فوکو برای دستیابی به جنبۀ توصیفی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 113-140]

 • هامفریز، استفان حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 193-204]

 • همتی، مجتبی مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی [دوره 12، شماره 1، 1396، صفحه 117-140]

 • هوشمند، حسین حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 69-90]

 • هیوز، ادل ترویج صلح، تحقق دموکراسی «رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر» نسبت به اسلام [دوره 11، شماره 2، 1395، صفحه 129-154]

ی

 • یادر، پُل جِی گروه‌های صلح‌جوی مسیحی: هویت واحد مسیحی در تلاقی با جریان اصلی صلح‌جویی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 221-240]

 • یارولونا خابریا، تالیا نظام حقوقی فدراسیون روسیه و ادغام بین المللی [دوره 10، شماره 2، 1394، صفحه 139-152]

 • یوسف زاده، سپیده وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 02، شماره 2، 1386، صفحه 129-150]

 • یوسف زاده، سپیده وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها) [دوره 03، شماره 1، 1387، صفحه 129-150]